2022

Uchwała Nr 281/XXVI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piwnicznej Zdroju przez zmianę siedziby i włączenia w skład Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z późniejszymi zmianami), art. 89 ust. 1, 3 i 9, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2022 r. polegający na zmianie siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 33-350 Piwniczna Zdrój ul. Zdrojowa 1 na
33-393 Marcinkowice 1.

§ 2. Wyraża się zamiar włączenia z dniem 1 września 2022 r. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Marcinkowicach w skład Zespołu Szkół im. Władysława Orkana  33-393 Marcinkowice 1.

§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Starostę Nowosądeckiego do dokonania czynności niezbędnych do przekształcenia, o którym mowa w § 1-2, a w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz uzyskania opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekształcenia placówki, polegającego na zmianie siedziby i włączenia placówki w skład Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.

§ 4. Wyposażenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego stanie się wyposażeniem Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zapis art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021, poz.1082, z późniejszymi zmianami) zastrzega do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu podejmowanie uchwał w sprawie przekształcenia szkół lub placówek publicznych prowadzonych przez powiat.

Zgodnie z art. 89 ust. 9 cytowanej wyżej ustawy – Prawo oświatowe, w przypadku przekształcania placówki należy postępować jak przy jej zakładaniu i likwidacji,  na zasadach  określonych w art. 89 ust. 1-8  oraz art. 88 ustawy Prawo oświatowe .

Niniejsza uchwała o zamiarze przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piwnicznej Zdroju przez zmianę siedziby i włączeniu  go w skład Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, pozwoli na rozpoczęcie działań polegających na:

-  powiadomieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty o przekształceniu celem uzyskania  opinii w powyższej sprawie,

-  uzyskaniu opinii związków zawodowych,

- poinformowaniu pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego o przekształceniu i wynikających z niego skutkach.

Z uwagi na fakt, iż placówka nie prowadzi zajęć  nie przewiduje się powiadomienia rodziców wychowanków i dorosłych wychowanków o zamiarze przekształcenia polegającego na zmianie siedziby placówki,

W związku z zamiarem przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego poprzez zmianę siedziby nie przewiduje się zwolnień pracowników, a przekształcona placówka funkcjonowała będzie w lepszych warunkach. Obecnie w Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach dobiega końca realizacja budowy Hali sportowej wraz ze strzelnicą, której oddanie zaplanowano na miesiąc październik 2022 r., a w latach 2022-2023 będzie realizowany dalszy rozwój bazy sportowej w ramach zadania Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-03-02
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-02 | 12:31