2022

Uchwała Nr 283/XXVI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę  177.240 zł, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 20.179 zł,

- zwiększenia dochodów majątkowych o 157.061 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę 1.425.856 zł, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 1.178.499 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o 247.357 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę 1.248.616 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 49.946 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 63.581 zł,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.135.089 zł.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę 1.248.616  zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 177.240 zł, zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.425.856 zł, przychodów i deficytu budżetu o kwotę 1.248.616 zł.

 

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 187.039.734 , z tego:

 • dochody bieżące – 165.856.915 zł,
 • dochody majątkowe – 21.182.819 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 225.846.963 , z tego:

 • wydatki bieżące – 164.743.617 zł,
 • wydatki majątkowe – 61.103.346 zł.

 

DOCHODY I WYDATKI

 

W ramach rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej w wysokości 1.248.616 zł, zwiększa się wydatki w działach:

 • Transport i łączność – dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 90.296 zł na realizację zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego”. Zwiększenia wydatków dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności w 2021 r. wskutek korzystnych rozstrzygnięć postępowań o zamówienie publiczne.
 • Oświata i wychowanie – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 1.042.093 zł, z tego na:
 1. realizację 3 projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w szczególności w związku z przesunięciem części płatności oraz planowanych działań z 2021 r. na 2022 rok z tego:
 •  „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VI edycja” – 17.185 zł,
 •  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 19.990 zł,
 • „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 986.342 zł.
 1. zakup sprzętu służącego dostosowaniu szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 18.576 zł.
 • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 57.951 zł, z tego na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Aktywni 30+” w kwocie 52.273 zł i „Aktywizacja osób 30+” w kwocie 4.178 zł. Zwiększenia wydatków dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności w 2021 r. oraz przesunięciem planowanych zadań na 2022 rok. Ponadto zwiększono wydatki w kwocie 1.500 zł na koszty obsługi dodatkowych zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które zostały przekazane w grudniu 2021 r.
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 58.276 zł na realizację projektu pn. „LIFE EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, w związku z przesunięciem części realizacji zadań oraz uzyskaniem oszczędności w 2021 r.

 

Jednocześnie dokonano zmian, w tym zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu w łącznej kwocie 177.240 zł, z tego w działach:

 • Transport i łączność – dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych planowanych na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy, rozbudowy i odbudowy infrastruktury drogowo – mostowej” w kwocie 100.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w tej wysokości na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1527 K Nawojowa – Bącza Kunina w miejscowości Nawojowa”, w szczególności na opracowanie dokumentacji projektowej (pełnobranżowej).
 • Działalność usługowa - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 157.061 zł planowanych na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Powyższa zmiana spowodowana jest przesunięciem części zadań i płatności z 2021 r. na 2022 r.
 • Oświata i wychowanie - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 20.179 zł, z tego na realizację projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 16.892 zł oraz pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 3.287 zł.

 

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej w wysokości 1.248.616 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 49.986.229 zł.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są wolne środki jako  nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększeniu o kwotę 1.248.616 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po zmianach wynosi 38.807.229 zł.

 

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-03-02
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-02 | 12:34