2022

Uchwała Nr 304/XXVIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 maja 2022 r.

w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na podstawie art. 12 ust. 4 i 5 oraz art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1. Określa się zakres pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, udzielanej przez Powiat Nowosądecki poprzez:

1) zakup produktów i środków oraz przekazywanie ich bezpośrednio uchodźcom bądź organizacjom zajmującym się pomocą na rzecz uchodźców,

2) świadczenie lub finansowanie innych usług bezpośrednio związanych z udzieleniem pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do określenia formy i trybu udzielania pomocy w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 r.

Uzasadnienie

Stosownie do przywołanych przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), Jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny, z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 tej ustawy. Zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku metropolitalnego. Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki lub związku. Mając na uwadze powyższe, wobec inicjatywy Powiatu Nowosądeckiego co do niesienia takiej pomocy, zachodzi potrzeba sformalizowania jej zasad, stąd podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione faktycznie i prawnie. Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Stosownie do przepisu art. 5 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1461, z późn. zm) nadaje się jej moc wsteczną obowiązywania, albowiem pozwala na to dyspozycja przepisu art. 98 ust. 1 w/cyt „specustawy ukraińskiej”, a oczywiste zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-05-12
data ostatniej modyfikacji: 2022-05-12 | 14:42