2022

Uchwała Nr 274/XXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie Statutu  Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  w Starym Sączu.

Na podstawie  art. 12 pkt. ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu, przyjętego uchwałą  177/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie  likwidacji Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych  w Starym Sączu i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu” oraz nadania jej statutu, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3 pkt. b zmienia się treść z: „Internatowi Międzyszkolnemu w Starym Sączu, Adres: ul. Daszyńskiego 19, 33-340 Stary Sącz” na: „Bursie Szkolnej w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 19, 33-340 Stary Sącz”,

2. W § 3 pkt. 1i zmienia się treść z: „Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Krynicy-Zdroju, ul. Nadbrzeżna 3,33-380 Krynica-Zdrój” na: „Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica-Zdrój”,

3. W § 3 pkt. 1j zmienia się treść z: „Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, Adres: 33-335 Nawojowa 348A” na: „Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, ul. Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa”,

4. W § 3 pkt. 1l usuwa się treść zapisu: „Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy, 33-312 Tęgoborze 193”,

5. Zmienić dotychczasową numerację § 3 pkt 1 m, który otrzymuje nową numerację § 3 pkt 1l,

6. Zmienić dotychczasową numerację § 3 pkt. 1n, który otrzymuje nową numerację § 3 pkt 1 m i nową treść z: „Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, ul Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz” na: „Zespołowi Szkół im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 15,33-340 Stary Sącz”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. art. 12 pkt. ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu należy do wyłącznej właściwości rady powiatu.

W zawiązku z podjętymi przez Radę Powiatu Uchwałami:

Nr 112/X/19 z dnia 15 listopada 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu,

Nr 113/X/19 z dnia 15 listopada 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju,

Nr 114/X/19 z dnia 15 listopada 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej,

Nr 150/XIII/20 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Tęgoborzy ul. Św. Floriana 23 i rozwiązania Zespołu, w związku z brakiem naboru w latach 2017-2019,

Nr 158/XIV/20 z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie przekształcenia Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu w Bursę Szkolną,

niezbędne jest uaktualnienie jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu.

Mając na uwadze powyższe, niniejsza uchwała uwzględnia w/w zmiany oraz dostosowanie dotychczasowych postanowień Statutu do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-25
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-25 | 14:19