2022

Uchwała Nr 297/XXVIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) i § 24 ust. 1 i 5 Statutu Powiatu Nowosądeckiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 265/XXII/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. (t. j. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2013 r., poz. 1411 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 23/II/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, zmienionej Uchwałą Nr 126/XI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2019 r.,  wprowadza się następujące zmiany:

1. Odwołuje się ze składu Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego Tadeusza Zarembę.

2. §2 otrzymuje brzmienie:

„Powołuje się członków Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego:

1. Marcina Bulandę,

2. Mariana Dobosza,

3. Franciszka Kantora,

4. Pawła Łabudę,

5. Piotra Ogorzałka.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z pisemnym złożeniem rezygnacji z funkcji Członka Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 17 stycznia 2022 r. przez Radnego Powiatu Nowosądeckiego Tadeusza Zarembę, zachodzi potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-05-13
data ostatniej modyfikacji: 2022-05-13 | 10:36