2022

Uchwała Nr 303/XXVIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 maja 2022 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Księdzu Albinowi Samborskiemu

Na podstawie Uchwały Nr 371/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r., w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" i po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej", Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego nadaje się odznakę honorową "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" Ks. Kan. Albinowi Samborskiemu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Ks. Kan. Albin Samborski w latach 1989-2021 pełnił funkcję proboszcza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lipnicy Wielkiej. Po przyjętych święceniach był przez dwa lata neoprezbiterem w parafii Św. Stanisława w Czarnej Sędziszowskiej, potem przez pięć lat pracował jako wikariusz w parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Górze Świętego Jana. Następnie przez trzy lata w parafii Św. Antoniego w Krynicy-Zdroju oraz dwa lata w parafii Św. Idziego Opata w Zakliczynie.

Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Lipnicy Wielkiej jest jedną z najstarszych na Sądecczyźnie. Kościół został ufundowany przez samego Kazimierza Wielkiego i stanowi niezwykle cenny zabytek. Podczas opieki sprawowanej przez 32 lata przez Ks. Kan. Albina Samborskiego był on nieustannie odnawiany, a ostatecznie został przeprowadzony jego gruntowny remont. Wykonano prace na zewnątrz jak i wewnątrz kościoła: wybudowana została dzwonnica, przebudowano chór, odnowiono ołtarze. Ponadto uporządkowano obejście kościoła i wyremontowano plebanię. Wymagało to ogromnego nakładu pracy, także poprzez zdobywanie licznych funduszy. Udało się to dzięki zaangażowaniu proboszcza, który był zawsze dobrym gospodarzem i wspaniałym organizatorem. Dzięki tym licznym pracom kościół stawał się coraz piękniejszy i aktualnie przyciąga nie tylko miejscowych parafian, ale też turystów zainteresowanych sztuką sakralną.

Czas pracy na parafii Ks. Kan. Albina Samborskiego to nie tylko praca polegająca na dbałości o budynek kościoła, ale także troska o dobro duchowe parafian. W ciągu 32 lat Ks. Kan. Albin Samborski nieustannie z ogromnym zaangażowaniem niósł posługę duszpasterską. Świadczyć o tym może kilkanaście róż różańcowych kobiecych i męskich, które aktywnie włączają się w życie duchowe parafii. Założył  również Liturgiczną Służbę Ołtarza i Dziewczęcą Służbę Maryjną. Bardzo prężnie działa też rada parafialna oraz Caritas, który troszczy się o chorych, ubogich i samotnych.  Ponadto od kilku lat jest organizatorem pieszej pielgrzymki do Sanktuarium Maryjnego w Bruśniku, która cieszy się wielkim zainteresowaniem wiernych z Lipnicy Wielkiej i sąsiednich parafii.

Wielkim wydarzeniem jest zainicjowany przez Ks. Kan. Albina Samborskiego cykliczny koncert kolęd przed pasterką w wykonaniu Zespołu Regionalnego Lipniczanie, na który przybywają goście z całej Sądecczyzny. Ziemia Lipnicka wraz z  zabytkowym kościołem jest ważną cząstką Sądecczyzny i rozsławia ją także daleko poza jej granice.

Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” dla Ks. Kan. Albina Samborskiego został złożony przez Stowarzyszenie Lipniczanie.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-05-13
data ostatniej modyfikacji: 2022-05-13 | 10:47