2022

Uchwała Nr 305/XXVIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 528), art. 212 ust. 1, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę  278.462,16 zł, z tego:

- zmniejszenia dochodów bieżących o 155.935,16 zł,

- zmniejszenia dochodów majątkowych o 122.527 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę 171.537,84 zł, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 104.682,84 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o 66.855 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę 450.000 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych  środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych. 

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę 450.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmiana planu dochodów bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok – jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok – jak w załączniku  Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok – jak w załączniku  Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmiana planu wydatków majątkowych obejmuje zmniejszenie wydatków planowanych na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w kwocie 22.684 zł na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok powodują zmniejszenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 278.462,16 zł, zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę 171.537,84 zł i zwiększenie przychodów oraz deficytu budżetu Powiatu o kwotę 450.000 zł.

 

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 195.535.950,05 zł, z tego:

 • dochody bieżące – 174.293.366,05 zł,
 • dochody majątkowe – 21.242.584 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 234.793.179,05 zł, z tego:

 • wydatki bieżące – 173.434.686,05 zł,
 • wydatki majątkowe – 61.358.493 zł.

 

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

 1. Zwiększenia dochodów o kwotę 3.467.786 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 3.276.406 zł w dziale Transport i łączność, z tego w szczególności w wyniku:
 1. zmniejszenia pomocy finansowej planowanej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 drogą powiatową nr 1538 K, oraz z drogą gminą nr 291836 K w m. Jazowsko – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego” – 22.684 zł. Zmniejszenia wydatków dokonano w związku z aneksem do umowy o pomocy finansowej przedstawionym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2023.
 2. zmniejszenia wydatków planowanych na zadania realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 4.854.485 zł, z tego:
 • zmniejszenia wydatków bieżących – 2.924.832 zł, będącego wynikiem:
 • zmniejszenia wydatków planowanych na remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa na odcinku I - w km od 4+450 do km 12+800 (z wyłączeniem 7+220 do 7+250 oraz 7+830 do 8+050), na odcinku II – w km od 14+580 do km 15+105 w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa – 2.848.829 zł, z tego wydatków, których źródłem finansowania były środki RFRD – 2.989.684 zł, z jednoczesnym zwiększeniem udziału własnego Powiatu o kwotę 140.855 zł. Powyższa zmiana planowanych wydatków wynika z ostatecznie przyznanego dofinansowania oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich z uwagi na znaczny wzrost cen w budownictwie drogowym i konieczności wykonania robót dodatkowych,
 • zmniejszenia wydatków planowanych na remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa – Łososina Dolna na odcinku I – w km od 11+525 do km 11+715, na odcinku II – w km 11+875 do km 14+685, na odcinku III – w km 14+685 do km 15+400 w miejscowościach: Michalczowa, Łososina Dolna – 176.003 zł. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z RFRD, a zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano do wysokości dofinansowania przyznanego po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • zwiększenia wydatków planowanych na remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik – Tylicz na odcinku I – w km od 0+010 do km 0+080, na odcinku II – w km 0+100 do km 1+725, na odcinku III – w km 1+725 do km 8+150 (z wyłączeniem  3+750 do 3+840), wraz z remontem mostów w km 1+250, 1+943, 3+006, 4+036, 5+612, 6+959, 7+470 w miejscowościach: Powroźnik, Wojkowa, Tylicz – 100.000 zł, stanowiących udział własny Powiatu. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót dodatkowych w zakresie odwodnienia oraz korekty części zjazdów i skrzyżowań,
 • zmniejszenia wydatków majątkowych stanowiących udział własny Powiatu w realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z RFRD – 1.929.653 zł, w tym w wyniku:
 • zwiększenia wydatków planowanych na przebudowę drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska na odcinku I – w km od 3+435 do km 5+541, na odcinku II – w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach: Naściszowa, Librantowa, Łęka – 126.192 zł, w tym w wyniku zmniejszenia wydatków stanowiących udział własny Powiatu o kwotę 1.420.708 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków, których źródłem finansowania są środki pozyskane z RFRD w kwocie 1.546.900 zł. Zwolniony udział własny przesunięto w szczególności na zwiększenie wydatków na budowę mostu drogowego na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Tęgoborze - Chomranice wraz z dojazdami,
 • zmniejszenia wydatków planowanych na wkład własny do zadań z wym. dofinansowaniem – 2.055.845 zł, w celu uzupełnienia wydatków na rozbudowę drogi powiatowej Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała w miejscowości Wierchomla Wielka,
 1. zmniejszenia wydatków planowanych na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa w km 0+000 – 4+500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe” – 6.688.000 zł, z tego w wyniku zmniejszenia wydatków, których źródłem finansowania były środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 6.768.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem udziału własnego Powiatu o kwotę 80.000 zł. Zmniejszenia wydatków w kwocie 6.768.000 zł dokonano w wyniku aktualizacji harmonogramu dostosowanego do zasad wynikających z otrzymanej promesy, w związku z którymi płatności, których źródłem finansowania są środki pochodzące z programu, mogą być ponoszone dopiero od 2023 r., 
 2. w ramach zadania realizowanego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1522 K Tęgoborze – Chomranice” dokonuje się zmiany nazwy zadania na nową o brzmieniu: „Budowa mostu drogowego na potoku bez nazwy w km 4+910 drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami” oraz zwiększenia wydatków stanowiących udział własny w kwocie – 1.362.660 zł. Zmiana wartości zadania wynika z poszerzenia zakresu robót o przebudowę fragmentu drogi oraz wzrostu cen materiałów budowlanych,
 3. wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych w kwocie 12.406.838 zł, z tego:
 • „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1518 K Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała w km od 3+740 do 4+813 (obiekt mostowy w km 3+755 do km 3+761) w miejscowości Wierchomla Wielka – 4.606.838 zł, w tym dofinansowanie ze środków pozyskanych z Funduszu Leśnego (PG Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piwniczna Zdrój) – 2.145.000 zł,
 • „Modernizacja drogi powiatowej nr 1578 K Kotów – Polany” – 5.800.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków pozyskanych z Funduszu Leśnego (PG Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nawojowa) – 2.805.781 zł,
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w zakresie budowy chodnika w m. Kunów” – 2.000.000 zł, w tym w ramach pomocy finansowej z Gminy Chełmiec – 1.000.000 zł.
 1. zmniejszenia wydatków bieżących planowanych na remonty dróg powiatowych i chodników w kwocie 240.855 zł, w celu zwiększenia udziału własnego Powiatu w realizacji zadań remontowych na drogach realizowanych z dofinansowaniem z RFRD,
 2. zmniejszenia wydatków majątkowych planowanych na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych” o kwotę 964.208 zł, w celu uzupełnienia wydatków na modernizację drogi Kotów – Polany, przebudowę drogi Paszyn – Mogilno – Krużlowa, opracowanie dokumentacji technicznej i na zakupy inwestycyjne,
 3. zmniejszenia wydatków planowanych na „Przebudowę i modernizację mostów i przepustów” – 189.064 zł, w celu uzupełnienia wydatków na rozbudowę drogi Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała,
 4. zmniejszenia wydatków majątkowych planowanych na „Budowę chodników w ciągach dróg powiatowych” – 2.453.100 zł (w tym, których źródłem finansowania była pomoc finansowa z Gmin – 1.000.000 zł). Zmniejszone wydatki zostały przesunięte na przebudowę drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w zakresie budowy chodnika w m. Kunów – 2.000.000 zł oraz na uzupełnienie udziału własnego Powiatu w realizacji przebudowy drogi powiatowej Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska – 453.100 zł,
 5. zwiększenia wydatków na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo – mostowej” – 322.684 zł (w tym w ramach pomocy finansowej z Gminy Podegrodzie – 135.792 zł) i zakupy inwestycyjne – 43.808 zł, w szczególności na zakup kosiarki do wykaszania poboczy,
 6. zmniejszenia wydatków na zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – 2.000.000 zł, w tym wydatki majątkowe - 1.954.426 zł, w związku z tym, że Wojewoda Małopolski  nie ogłosił naboru na realizację zadań w tym zakresie.
 1. Zmniejszenia dochodów bieżących w dziale Działalność usługowa o kwotę 269,35 zł, z tytułu dotacji z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego, w związku z podpisanym aneksem do porozumienia.
 2. Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Administracja publiczna w kwocie 230.490,16 zł, z tego w szczególności z tytułu  wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 210.000 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków planowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu o kwotę 23.808 zł.
 3. Zmniejszenia dochodów w dziale Różne rozliczenia w kwocie 5.574.420,16 zł, z tego w wyniku:
 1. otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot wydatków poniesionych przez Powiat ze środków własnych za zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w 2021 r. – 26.608,84 zł. Zwiększenia wydatków w tej kwocie dokonano w dziale Administracja publiczna w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 2. otrzymania zawiadomienia Ministra Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dokonano zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 1.014.545 zł oraz zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 152.426 zł, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zwiększenia wydatków z tego tytułu dokonano w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 1.166.971 zł,
 3. zmniejszenia środków planowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 6.768.000 zł.
 1. Zwiększenia wydatków planowanych w dziale Obsługa długu publicznego o kwotę 700.000 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych, w związku z podniesieniem stóp procentowych w 2022 r.
 2. Zwiększenia dochodów w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 1.353.261 zł oraz wydatków w kwocie 1.272.242 zł, w tym:
 1. otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – 1.109.840 zł. Program będzie realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną w Nowym Sączu oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej,
 2. otrzymania środków z Funduszu Pomocy w kwocie 24.249 zł z przeznaczeniem na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 24 lutego 2022 r. – 31 marca 2022 r.,
 3. wprowadzenia do realizacji projektu pn. „Rozwijanie umiejętności zawodowych podczas stażu we Włoszech” w ramach programu Erasmus+ dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 156.923 zł i wydatków w kwocie 196.153 zł. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej.
 4. wpływów z tytułu zwrotów dotacji przekazanych w 2021 r. szkołom niepublicznym Powiatu – 50.249 zł,
 5. pozyskania dochodów majątkowych ze sprzedaży pieca opałowego w kwocie 12.000 zł przez Zespół Szkół w Łącku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Łącku z przeznaczeniem na warsztaty szkolne”. Pomieszczenia zostaną przeznaczone na warsztaty dla uczniów Technikum budowlanego oraz Technikum robót wykończeniowych.
 6. zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 70.000 zł w Zespole Szkół w Starym Sączu, w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu, przy ul. Daszyńskiego 15”. Wydatki majątkowe na wymienione zadanie ujęte zostały w dziale Kultura fizyczna w kwocie 120.000 zł.
 1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale Pomoc społeczna o kwotę 185.930 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te domy.
 2. Zwiększenia dochodów w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 58.760,19 zł, w związku z otrzymaniem zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

DEFICYT

W związku ze zmianami dokonanymi w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego – zwiększeniu o kwotę 450.000 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 39.257.229 zł.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów w wysokości 450.000 zł pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 50.436.229 zł.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-05-13
data ostatniej modyfikacji: 2022-05-13 | 10:50