2022

Uchwała Nr 306/XXVIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 284/XXVI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr 284/XXVI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

 

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

1) W załączniku Nr 1:

Dochody i wydatki

Zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2022 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2023 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) –  stan na marzec 2022 r., a dla lat 2024 – 2030 kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – sierpień 2021. Z uwagi na istotne podniesienie stóp procentowych w 2022 roku, zwiększono wydatki roku 2022 i następnych lat na odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Przychody

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w wysokości 450.000 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego do wysokości 50.436.229 zł.

Wynik finansowy

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – zwiększeniu o kwotę 450.000 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 39.257.229 zł.

2) W załączniku Nr 2:

1. W ramach przedsięwzięcia "Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach" przeniesiono wydatki 2022 r. w kwocie 45.510 zł ze Starostwa Powiatowego do Zespołu Szkół w Marcinkowicach.

2. Zwiększono wydatki w ramach przedsięwzięć:

- „Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach” o kwotę 64.136 zł,

- "Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa" o kwotę 4.473.729 zł wraz z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji do 2025 r.,

- "Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik – Tylicz wraz z remontem mostów w miejscowościach Powroźnik, Wojkowa, Tylicz" o kwotę 100.000 zł,

- "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej" o kwotę 322.684 zł,

- "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe" o kwotę 80.000 zł wraz z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji do 2024 r.

3. Zmniejszono wydatki w ramach przedsięwzięcia "Remont drogi powiatowej nr 1448 K  Tymowa - Łososina Dolna w miejscowościach Michalczowa, Łososina Dolna" o kwotę 176.003 zł.

4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w zakresie budowy chodnika w m. Kunów" do realizacji w latach 2022 - 2023 na łączną kwotę 3.100.000 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka" do realizacji w latach 2022-2025 na łączną kwotę 23.772.982 zł.

- „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" do realizacji w latach 2022 – 2026, którego celem jest wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.916.240 zł, z czego 5.909.640 zł w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu oraz 6.600 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej.

5. W związku ze zwiększeniem zakresu robót przedsięwzięcia pn. "Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1522 K Tęgoborze – Chomranice" dokonano zmiany nazwy ww. przedsięwzięcia na "Budowa mostu drogowego na potoku bez nazwy w km 4+910 drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami" oraz zwiększono wydatki w ramach ww. przedsięwzięcia o kwotę 1.362.660 zł.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-05-13
data ostatniej modyfikacji: 2022-05-13 | 10:52