2022

Uchwała Nr 318/XXX/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 83) – Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 306/XXVIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr 306/XXVIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

1) W załączniku Nr 1:

Dochody i wydatki

Zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2022 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2023 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) – stan na marzec 2022 r., a dla lat 2024 – 2030 kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja - sierpień 2021. Z uwagi na istotne podniesienie stóp procentowych w 2022 roku zwiększono wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Przychody

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w wysokości 1.500.000 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego do wysokości 51.936.229 zł.

Wynik finansowy

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – zwiększeniu o kwotę 1.500.000 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 40.757.229 zł.

2) W załączniku Nr 2:

W ramach projektu pn. "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" w związku z przeprowadzoną rekrutacją zwiększono wydatki w kwocie 10.000 zł w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w 2022 roku z jednoczesnym zmniejszeniem ww. wydatków w 2023 roku oraz przeniesiono wydatki pomiędzy szkołami biorącymi udział w projekcie.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-06-09
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-09 | 12:11