2022

Uchwała Nr 317/XXX/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę  2.856.994,44 zł, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 1.377.290 zł,

- zwiększenia dochodów majątkowych o 1.479.704,44 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę 4.356.994,44 zł, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 1.301.174 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o 3.055.820,44 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę  1.500.000 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych  środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych. 

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę  1.500.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 2.856.994,44 zł, wydatków budżetu Powiatu o kwotę 4.356.994,44 zł i zwiększenie przychodów i deficytu budżetu Powiatu o kwotę 1.500.000 zł

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 205.204.762,16 zł, z tego:

 • dochody bieżące –182.482.473,72 zł,
 • dochody majątkowe – 22.722.288,44 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 245.961.991,16 zł, z tego:

 • wydatki bieżące – 181.465.504,72 zł,
 • wydatki majątkowe – 64.496.486,44 zł.

 

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

 1. zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 980.994,44 zł i wydatków majątkowych o kwotę 2.947.494,44 zł w dziale Transport i łączność, z przeznaczeniem na:
 •  „Przebudowę  drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa – Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1575 K” – 980.994,44 zł. Źródłem finansowania zadania są dochody z tytułu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z tego udział własny powiatu 441.446,44 zł i środki RFRD – 539.548 zł,
 • „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1518 K Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała obejmującą rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu w km 3+758 wraz z rozbudową dojazdów” – 466.500 zł. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są dochody pochodzące ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa ujęte w dziale Różne rozliczenia. Udział własny Powiatu w realizacji tego zadania w wysokości 500.000 zł został już ujęty w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2022 r.,
 • „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych” – 1.500.000 zł. Źródłem zwiększenia wydatków są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych.
 1. zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł i wydatków bieżących o kwotę 1.102.228 zł w dziale Oświata i wychowanie, z tego dokonano:
 • zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 1.168.344 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli począwszy od miesiąca maja br., w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są dochody pochodzące ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 ujęte w dziale Różne rozliczenia.
 • zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł oraz przesunięć między rozdziałami klasyfikacji budżetowejw ramach realizacji projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim", w wyniku przeprowadzonej rekrutacji wśród uczniów szkół Powiatu do udziału w stażach i praktykach zawodowych.
 • zmniejszenia wydatków o kwotę 76.116 zł w celu uzupełnienia udziału własnego Powiatu w realizacji zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Nawojowej”.
 1. zwiększenia wydatków bieżących w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 198.946 zł, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli począwszy od miesiąca maja br., w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są dochody pochodzące ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 ujęte w dziale Różne rozliczenia.
 2. zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 32.210 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 108.326 zł w dziale Kultura fizyczna na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Nawojowej”, realizowanego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

DEFICYT

W związku ze zmianami dokonanymi w wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zwiększeniu o kwotę 1.500.000 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 40.757.229 zł.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów w wysokości 1.500.000 zł pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 51.936.229 zł.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-06-09
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-09 | 12:15