2022

Uchwała Nr 315/XXX/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia  zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Na podstawie art. 5 ust.1, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz.528), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Nowosądecki przyjmuje do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", stanowiącego załącznik do uchwaty nr 160 Rady Ministra z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z 2016 r. poz. 1250 oraz z 2022 r. poz.64), w zakresie:

1) zapewnienia przez szkołę  lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży – zadanie 1.5. Programu: „ Pomoc uczennicom w ciąży”;

2) zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) - zadanie 2.4 Programu: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 realizowane będą w latach 2022-2026.

3. Realizacja zadania finansowana będzie w całości ze środków dotacji celowej przyznanej Powiatowi Nowosądeckiemu.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 ust.1, realizowane będą na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki, a Powiatem Nowosądeckim, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe i szczegółowy zakres przyjętych zadań.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 29 kwietnia 2022 r.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528), powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

   Art. 12 pkt 8a ww. ustawy stanowi natomiast, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

   Regulacja art. 90v ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm) wskazuje, iż Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w celu realizacji zadań służących wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia  4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży  i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329), zwanego dalej „Programem”, dotyczącego pomocy uczennicom w ciąży przez stworzenie im możliwości kontynuowania nauki oraz utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego.

   Placówką realizującą zadania w zakresie pomocy uczennicom w ciąży będzie Internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej, a ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym będzie Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu.

   Mając na względzie stan prawny i faktyczny podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-06-09
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-09 | 12:22