2022

Uchwała Nr 314/XXX/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego jako członka zwyczajnego do stowarzyszenia LGD „KORONA SĄDECKA”.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) w zw. z art. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności  (t. j. Dz. U z 2022 r., poz. 943), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Nowosądeckiego, jako członka zwyczajnego, do stowarzyszenia LGD „KORONA SĄDECKA”.

2. Statut stowarzyszenia LGD „KORONA SĄDECKA” stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej dla Powiatu Nowosądeckiego stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Przedmiotem niniejszej uchwały jest przystąpienie Powiatu Nowosądeckiego jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia LGD „KORONA SĄDECKA”. Zasadność przystąpienia do lokalnej grupy działania (LGD) wynika z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności  (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 943). Artykuł 1 pkt 2 określa zasady organizacji i działania lokalnych grup działania, których zadaniem jest wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w oparciu o inicjatywę LEADER.

LEADER jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, możliwym do realizacji w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i polega na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju oraz realizacji wynikających z niej projektów.

Przystąpienie Powiatu Nowosądeckiego do stowarzyszenia LGD „KORONA SĄDECKA” umożliwi aktywny udział Powiatu w budowaniu i realizacji  planów rozwojowych. Zgodnie z ustawą o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności i ze Statutem stowarzyszenia LGD „KORONA SĄDECKA” członkiem zwyczajnym LGD może być też osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego.

LGD „KORONA SĄDECKA” została wpisana do KRS pod 0000299101 w 2008 roku. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło i uczestniczy w pozyskiwaniu środków unijnych w perspektywach 2007-2013 oraz 2014-2020. Obecnie przystępuje do tworzenia strategii na nowy okres programowania. Strategia ta będzie miała charakter wielofunduszowy, tj. źródłem finansowania określonych w niej projektów będzie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Społeczny+ oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Przystępując do LGD, Powiat Nowosądecki będzie miał możliwość aplikowania o środki przyznane lokalnej grupie działania, na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Jednocześnie członkostwo Powiatu w LGD nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych po stronie Powiatu. W związku z powyższym przedkłada się niniejszy projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-06-09
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-09 | 12:24