2022

Uchwała Nr 273/XXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego
za rok 2021 i planów pracy komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego na rok 2022.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) i § 26 pkt. 3 oraz pkt. 8 Statutu Powiatu Nowosądeckiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 265/XXII/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. (t. j .Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2013 r., poz. 1411 z późn. zm), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załączniki 1-12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się plany pracy komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego na rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załączniki 13-24 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 26 pkt. 3 i pkt. 8 Statutu Powiatu Nowosądeckiego Komisje działają na podstawie uchwalonego przez siebie i przyjętego przez Radę rocznego planu pracy oraz wykonują zadania zlecone przez Radę lub Przewodniczącego w ramach ich kompetencji. Na zakończenie roku Komisja sporządza sprawozdanie z realizacji planu pracy o swojej działalności i składa je na ręce Przewodniczącego do końca pierwszego kwartału roku następnego. Sprawozdanie jest przyjmowane przez Radę. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-25
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-25 | 14:24