2022

Uchwała Nr 313/XXX/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania przedstawicieli Rady Powiatu Nowosądeckiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu.

Na podstawie art. 41f pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U z 2020 poz. 1057 z późń. zm) w związku z § 5 Regulaminu Powiatowej  Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu stanowiącego załącznik do uchwały nr 119/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu zmienionej uchwałą nr 54/V/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 119/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu, Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Jako przedstawicieli Rady Powiatu Nowosądeckiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu wskazuje się:

1. Antoniego Porębę,

2. Marię Barbarę Szarotę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z uchwałą Nr 119/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w  Nowym Sączu, Rada Powiatu Nowosądeckiego wskazuje przedstawicieli Rady Powiatu do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w  Nowym Sączu.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-06-09
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-09 | 12:27