2022

Uchwała Nr 312/XXX/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu za rok 2021.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.- Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) oraz art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.- Dz.U. z 2022 r. poz.633 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Na podstawie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego za rok 2021 – stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, pozytywnie ocenia się sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu za rok 2021.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. – Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej każdego roku sporządza i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Raport jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informacje o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową spzoz.

Podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej na podstawie w/w raportu.

Zgodnie z zapisami Statutu SP ZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, Dyrektor Pogotowia przedłożył Radzie Powiatu Nowosądeckiego raport celem dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu.

Ocena punktowa sytuacji ekonomiczno-finansowej dokonana w oparciu o dane raportu przedstawia się następująco:

1) wskaźniki zyskowności – łączna ocena punktowa 15

- wskaźnik zyskowności netto (%) – wartość wskaźnika 11,76 - ocena 5

- wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) – wartość wskaźnika 12,16 - ocena 5

- wskaźnik zyskowności aktywów (%) – wartość wskaźnika 21,75 - ocena 5

2) wskaźniki płynności – łączna ocena punktowa 25

- wskaźnik bieżącej płynności – wartość wskaźnika 2,35 - ocena 12

- wskaźnik szybkiej płynności – wartość wskaźnika 2,10 - ocena 13

3) wskaźniki efektywności – łączna ocena punktowa 10

- wskaźnik rotacji należności (w dniach) – wartość wskaźnika 14,38 - ocena 3

- wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) – wartość wskaźnika 6,26- ocena 7

4) wskaźniki zadłużenia – łączna ocena punktowa 18

- wskaźnik zadłużenia aktywów (%) – wartość wskaźnika 33 – ocena 10

- wskaźnik wypłacalności – wartość wskaźnika 0,76 – ocena 8

W wyniku analizy powyższych wskaźników przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 68 pkt, co stanowi 97% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.

Osiągnięty wynik przez Sądeckie Pogotowie Ratunkowe świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej Pogotowia i pozwala ocenić sytuację jednostki pozytywnie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-06-09
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-09 | 12:29