2022

Uchwała Nr 311/XXX/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju za rok 2021.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.- Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) oraz art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.- Dz.U. z 2022 r. poz.633 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Na podstawie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –  Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. oraz prognozy na kolejne 3 lata – stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, pozytywnie ocenia się sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju za rok 2021.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. – Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej każdego roku sporządza i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Raport jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informacje o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową spzoz.

Podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej na podstawie w/w raportu.

Zgodnie z zapisami Statutu SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju, Dyrektor Szpitala przedłożył Radzie Powiatu Nowosądeckiego raport celem dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu.

Ocena punktowa sytuacji ekonomiczno-finansowej dokonana w oparciu o dane raportu przedstawia się następująco:

1) wskaźniki zyskowności – łączna ocena punktowa 11

- wskaźnik zyskowności netto (%) – wartość wskaźnika 1,42 – ocena 3

- wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) – wartość wskaźnika 3,20 – ocena 4

- wskaźnik zyskowności aktywów (%) – wartość wskaźnika 2,23 – ocena 4

2) wskaźniki płynności – łączna ocena punktowa 21

- wskaźnik bieżącej płynności – wartość wskaźnika 1,38 – ocena 8

- wskaźnik szybkiej płynności – wartość wskaźnika 1,17 – ocena 13

3) wskaźniki efektywności – łączna ocena punktowa 10

- wskaźnik rotacji należności (w dniach) – wartość wskaźnika 27 – ocena 3

- wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) – wartość wskaźnika 19 – ocena 7

4) wskaźniki zadłużenia – łączna ocena punktowa 8

- wskaźnik zadłużenia aktywów (%) – wartość wskaźnika 45 – ocena 8

- wskaźnik wypłacalności – wartość wskaźnika 5,03 – ocena 0

W wyniku analizy powyższych wskaźników przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 50 pkt, co stanowi 71,4% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.

Osiągnięty wynik przez Szpital w Krynicy-Zdroju w roku 2021 oraz prognoza na kolejne 3 lata  wskazują na brak zagrożenia dla kontynuacji działalności Szpitala we wskazanym okresie czasu oraz pozwalają ocenić sytuację jednostki pozytywnie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-06-09
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-09 | 12:30