2022

Uchwała Nr 310/XXX/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 377/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021. poz. 305 z poźn. zm.  art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2022, poz. 528 z poźn. zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. § 7. ust. 1 i 2 Załącznika do uchwały nr 377/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1 Zarząd Dróg zarządza – w imieniu Powiatu Nowosądeckiego drogami powiatowymi, o których mowa w § 3 ust. 2, sprawując z mocy ustawy nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym oraz innym mieniem przekazanym w trwały zarząd przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.

2. Zarząd Dróg ubezpiecza przekazane w trwały zarząd nieruchomości i majątek Powiatu Nowosądeckiego z wyłączeniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego i Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.0 poz. 1376 t.j.) zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym. Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Zmiana uchwały w przedstawionym zakresie spowoduje dostosowanie dotychczasowych zapisów w statucie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu do wymogów ww. ustawy

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-06-09
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-09 | 12:31