2022

Uchwała Nr 309/XXX/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2021 r., poz. 528 z późn. zm.), oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z z późn. zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze: sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021, opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2021 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok, informacją o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2021 rok, stanowiskiem wynikającym z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego, udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Przepisy art. 12 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.   z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.), stanowią, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: 1. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej; 2. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium dla zarządu z tego tytułu. Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 3 i art. 30 ust. 1a powołanej ustawy: 1. komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium zarządowi, przy czym wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową; 2. uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Ponadto w myśl art. 271 ust. 1 pkt 1, 2 ,3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), nie później niż dnia 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z: 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 2. sprawozdaniem finansowym; 3. opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268; 4. opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2; 5. informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 6.stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu Nowosądeckiego uchwały w tej sprawie.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-06-09
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-09 | 12:32