2022

Uchwała Nr 307/XXX/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego wotum zaufania.

Na podstawie art. 12 pkt 6a oraz art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po zakończeniu debaty nad "Raportem o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2021 rok" udziela się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego wotum zaufania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przedstawił 20 maja 2022 roku Radzie Powiatu Nowosądeckiego Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2021 rok. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem, Rada Powiatu Nowosądeckiego, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, postanawia udzielić wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-06-09
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-09 | 12:34