2022

Uchwała Nr 319/XXXI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia
16 września 2016 r. w sprawie  likwidacji Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej
„Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu” oraz nadania jej statutu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) w zw. z art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 177/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu” oraz nadania jej statutu, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą PCUW jest Nawojowa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie

W związku z koniecznością zmiany siedziby Powiatowego Centrum Usług Wspólnych niezbędna jest zmiana uchwały. Niniejszy projekt uchwały uwzględnia w/w zmianę oraz dostosowanie dotychczasowych postanowień przedmiotowej uchwały do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-07-14
data ostatniej modyfikacji: 2022-07-14 | 12:02