2022

Uchwała Nr 320/XXXI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  w Starym Sączu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) w zw. z art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu stanowiącego załącznik do  Uchwały Nr 177/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu” oraz nadania jej statutu, zmienionym Uchwałą Nr 274/XXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu,  wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł załącznika do  Uchwały Nr 177/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„STATUT Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nawojowej”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nawojowej, zwane dalej „PCUW” jest powiatową  jednostką organizacyjną, działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

5) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.)”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą  Powiatowego Centrum Usług Wspólnych jest Nawojowa, ul. Podkamienne 8,
33-335 Nawojowa.”;

4) § 10  otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1 PCUW używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nawojowej, ul. Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa.

2. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nawojowej używa skrótu o następującej treści: PCUW w Nawojowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie

W związku ze zmianą siedziby Powiatowego Centrum Usług Wspólnych niezbędne jest również uaktualnienie statutu. Niniejszy projekt uchwały uwzględnia w/w zmianę oraz dostosowanie dotychczasowych postanowień Statutu do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie powiatowym. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-07-14
data ostatniej modyfikacji: 2022-07-14 | 12:05