2022

Uchwała Nr 321/XXXI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 lipca 2022 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.

Na podstawie art.145 ust. 1 pkt 3, ust.3, w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje  się następującą liczbę punktów dla kryteriów określonych w art.145 ust.1, pkt  1 i 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późniejszymi zmianami),obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Powiat Nowosądecki:

1) W przypadku kandydata niepełnoletniego:

a) wielodzietność rodziny kandydata  – 10 punktów

b) niepełnosprawność kandydata – 10 punktów

c) niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata –  10 punktów

d) niepełnosprawność obojga  rodziców  kandydata – 10 punktów

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 10 punktów

f) samotne wychowanie kandydata w rodzinie – 10 punktów

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 punktów

2) W przypadku kandydata pełnoletniego:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 10 punktów

b) niepełnosprawność kandydata –10 punktów

c) niepełnosprawność dziecka  kandydata – 10 punktów

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą  kandydat sprawuje opiekę – 10 punktów

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata – 10 punktów

§ 2. 1. Określa się następujące kryteria organu prowadzącego o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy Prawo oświatowe  oraz liczbę punktów dla tych kryteriów, dla placówek, o których mowa w § 1:

a) uczęszczanie do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki  – 10 punktów

b) warunki bytowe kandydata i jego rodziny  –  10 punktów

c) rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie/internacie, do której kandydat złożył wniosek  –  10 punktów

d) odległość szkoły od  miejsca zamieszkania do 50 km –  5 punktów, od 50 -100 km  –  8 punktów, powyżej 100 km  –  10 punktów

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o których mowa w ust. 1, są   odpowiednie oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata:

a) oświadczenie rodzica, opiekuna lub pełnoletniego kandydata wskazujące szkołę, do której uczęszcza,

b) opinia pedagoga szkolnego potwierdzająca warunki bytowe kandydata i jego rodziny,

c) oświadczenie rodzica, opiekuna lub pełnoletniego kandydata określające posiadanie rodzeństwa w bursie/internacie i odległość szkoły od miejsca zamieszkania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie

W przypadku większej liczby uczniów ubiegających się o przyjęcie do bursy/internatu niż liczba miejsc, koniecznym jest zastosowanie kryterium rekrutacji na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z zapisem art.145 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późniejszymi zmianami), organ prowadzący publiczną placówkę zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, przyznaje każdemu kryterium, o którym mowa w art.145 ust. 1 pkt 1 i 2 tę samą wartość oraz określa kryteria wraz z punktacją oraz niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy Prawo oświatowe.

Punktacja kryteriów ustawowych, o których mowa w art.131 ust.2 i art.135 ust.6 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe oraz propozycje do kryteriów ustalonych przez organ prowadzących zostały uzgodnione z dyrektorami bursy/internatu.

Zgodnie z zapisem art. 29 ust.2 pkt 1 Prawa oświatowego ustalenie kryteriów rekrutacji do burs i internatów należy do wyłącznej kompetencji rady powiatu.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-07-14
data ostatniej modyfikacji: 2022-07-14 | 12:07