2022

Uchwała Nr 275/XXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Rożnowskim

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 429/XLIII/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Rożnowskim (Dz. Urz. Woj. Małop. 2006.779.4719) wprowadza się następujące zmiany:

1) treść przepisu § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Policji, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, Administratora Zbiornika Rożnowskiego tj. Tauron Ekoserwis sp. z o.o., Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Pożarnej w trakcie wykonywania czynności służbowych oraz związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Małopolskiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Gródek n/Dunajcem, Gminy Łososina Dolna, Gminy Chełmiec.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr 429/XLIII/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Rożnowskim Rada Powiatu Nowosądeckiego wprowadziła zakazy i ograniczenia w używaniu jednostek pływających z napędem spalinowym na obszarze Jeziora Rożnowskiego.

W § 2 pkt 1 tej uchwały wymienione zostały jednostki pływające, których zakazy i ograniczenia nie dotyczą w trakcie wykonywania czynności służbowych oraz związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, m.in. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm.) ratownictwo wodne może być wykonywane nie tylko przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, lecz wszystkie te podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego. W związku z powyższym niniejszą uchwałą doprecyzowano zapis dotyczący uprawnionych podmiotów do wykonywania ratownictwa wodnego.

Ponadto dokonano aktualizacji nazwy Administratora Zbiornika Rożnowskiego.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-25
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-25 | 14:26