2022

Uchwała Nr 322/XXXI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 lipca 2022 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.

Na podstawie art.144 ust. 4, w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki:

1) Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie zajęć, w których kandydat chce uczestniczyć o randze ponad szkolnej  – 10 punktów,

2) Rodzeństwo kandydata jest uczestnikiem zajęć w placówce, do której złożono wniosek  – 5 pkt,

3) Kandydat był w ostatnich dwóch latach uczestnikiem zajęć stałych organizowanych w placówce – 5 pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o których mowa w ust. 1, są   odpowiednie oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata oraz kserokopie dyplomów potwierdzających osiągnięcia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników, uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji do placówek oświatowo wychowawczych koniecznym jest na drugim etapie postępowania zastosowanie kryteriów określonych przez organ prowadzący, o których mowa w art. 144 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z zapisem art.144 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późniejszymi zmianami), organ prowadzący publiczne placówki oświatowo-wychowawcze określa kryteria z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych oraz określa niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów.

Propozycje do kryteriów ustalonych przez organ prowadzących oraz ich punktacja zostały uzgodnione z dyrektorami  placówek oświatowo-wychowawczych.

Zgodnie z zapisem art. 29 ust.2 pkt 1 Prawa oświatowego ustalenie kryteriów rekrutacji do placówek oświatowo-wychowawczych należy do wyłącznej kompetencji rady powiatu.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-07-14
data ostatniej modyfikacji: 2022-07-14 | 12:09