2022

Uchwała Nr 323/XXXI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.), art. 15 ust. 4, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę  1.633.977,41 zł, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 407.963 zł,

- zwiększenia dochodów majątkowych o 1.226.014,41 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę 1.636.977,41 zł, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 257.963 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o 1.379.014,41 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę  3.000 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. 

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę  3.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w kwocie 46.000 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 1.633.977,41 zł, wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.636.977,41 zł i zwiększenie przychodów i deficytu budżetu Powiatu o kwotę 3.000 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 212.840.227,57 zł, z tego:

 • dochody bieżące –  188.891.924,72 zł,
 • dochody majątkowe – 23.948.302,85 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie  253.600.456,57 zł, z tego:

 • wydatki bieżące – 187.535.106,72 zł,
 • wydatki majątkowe – 66.065.349,85 zł.
   

DOCHODY I WYDATKI
W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

 1. zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i wydatków majątkowych o kwotę 1.277.334,41 zł w dziale Transport i łączność, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych”.
 2. zwiększenia dochodów bieżących w dziale Administracja publiczna w kwocie 96.000 zł, z tego z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 60.250 zł oraz z tytułu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 30.750 zł.
 3. przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 500.000 zł z działu Oświata i wychowanie, do działu Edukacyjna opieka wychowawcza w celu zabezpieczenia środków na planowane uruchomienie internatu przy Zespole Szkół w Marcinkowicach. Ponadto w wym. dziale dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 16.963 zł, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli począwszy od miesiąca maja br., w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są dochody pochodzące ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 ujęte w dziale Różne rozliczenia
 4. zwiększenia wydatków bieżących w dziale Pomoc społeczna o kwotę 85.000 zł, w tym w szczególności z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu na wynagrodzenia oraz na usługi pocztowe i usługi eksperckie w zakresie analizy wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.  
 5. zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 46.000 zł w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.
 6. zwiększenia dochodów bieżących w dziale Rodzina z tytułu dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w naszym powiecie i wydatków nimi finansowanych o kwotę 295.000 zł. Ponadto w wyniku dokonanych przesunięć dokonano w szczególności zwiększenia wydatków na bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Dziecka Nr 1 w Klęczanach - 60.000 zł.  oraz na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków z rodzin zastępczych - 50.000 zł.
 7. w dziale Kultura fizyczna w związku z otrzymaniem wstępnej promesy dofinansowania zadania pn. „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dokonuje się uzupełnienia wydatków majątkowych o kwotę 3.000 zł. Źródłem finansowania tego wydatku są środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto w tym dziale w zakresie zadania realizowanego z dofinansowaniem w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy – Zdroju wraz z odwodnieniem” dokonuje się zmiany nazwy tego zadania na nową o brzmieniu: „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju oraz budowa nowych elementów infrastruktury sportowej”. Jednocześnie w ramach wym. zadania dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego i wydatków nimi finansowanych o kwotę 51.320 zł, tj. do wysokości otrzymanego dofinansowania, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków stanowiących udział własny Powiatu o kwotę 150.000 zł.

  DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększeniu o kwotę 3.000 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 40.760.229 zł.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów w wysokości 3.000 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 51.939.229 zł.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-07-14
data ostatniej modyfikacji: 2022-07-14 | 12:12