2022

Uchwała Nr 277/XXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowosądeckiego, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, składającym się z tabeli oraz objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w Prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do łącznej kwoty 10.000.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 201/XVII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

1. Informacje ogólne

Do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego dla roku 2023 przyjęto założenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji), stan – październik 2021 r., a dla lat 2024 – 2030 założenia dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w wymienionym horyzoncie czasowym, wynikające z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja – sierpień 2021”.

   W ramach umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek ujęto w szczególności: dostawę wody i gazu, usługi telekomunikacyjne i Internet, usługi pocztowe, prenumeratę prasy, monitoring budynków, usługi sprzątania pomieszczeń, ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i odpowiedzialności cywilnej, usługi konwoju gotówki, usługi transportowe, przeglądy, nadzory  i konserwacje urządzeń, badania lekarskie oraz usługi bhp, opłaty licencyjne dot. oprogramowania oraz asysta techniczna, usługi w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności (SMS), zakup paliwa oraz zakup tablic rejestracyjnych.

1.Dochody

   Dochody bieżące budżetu w 2023 roku obliczono wykorzystując wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – stan na październik 2021 r., przyjmując 2022 rok jako rok bazowy. Dochody bieżące budżetu na lata 2024 – 2030 obliczono wykorzystując wskaźnik dynamiki realnej PKB.

   W ramach dochodów majątkowych na 2022 rok wykazano w szczególności:

- dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje, w tym środki z UE przeznaczone na realizację projektów,

- dochody ze sprzedaży mienia Powiatu ustalone na podstawie wyceny 4 działek budowlanych w Krynicy - Zdroju, 10 działek budowlanych w Marcinkowicach oraz 3 działek w Nawojowej.

   Plan dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2022 – 2030 przyjęto następująco:  w 2022 roku w kwocie 1.280.000 zł, w roku 2023 w kwocie 600.000 zł, w latach 2024 - 2030 na poziomie 400.000 zł rocznie.

  2.Wydatki

   Wydatki bieżące budżetu na rok 2023 obliczono kierując się w szczególności wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych – stan na październik 2021 r., przyjmując 2022 rok jako rok bazowy. W latach 2024 – 2030  ustalono wydatki bieżące w oparciu o wskaźnik dynamiki realnej PKB.

   W 2023 roku wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wspomnianego wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wynika to z wysokiego poziomu planowanych na 2022 rok wydatków remontowych na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które klasyfikowane są jako wydatki bieżące. Natomiast na 2023 rok przewiduje się w większości realizację zadań o charakterze inwestycyjnym na drogach powiatowych, zamiast zadań remontowych.

   Począwszy od 2024 roku wydatki bieżące wzrastają w tempie średniorocznego wzrostu cen, przyjmując poziom z roku 2023 jako bazowy.

   W latach 2023 - 2030 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają w tempie średniorocznego wzrostu cen.

   Wydatki na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2014 – 2021, zostały zaplanowane na podstawie aktualnego poziomu WIBOR 1M oraz poziomów marż wynikających z zawartych umów z bankami. Wydatki na obsługę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku obliczono na podstawie aktualnego poziomu WIBOR 1M oraz średniej marży bankowej z 2021 roku.

   Poziom wydatków majątkowych w latach 2023 – 2030 obliczono według formuły: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus spłata rat kredytów. W planowanych wydatkach majątkowych w latach 2022 – 2023 mieszczą się wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3.Wynik budżetu

   Planowany wynik budżetu Powiatu w 2022 roku, tj. różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 37.558.613 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 21.682.633 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 11.245.636 zł (niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 8.532.504 zł,  tego na: na budowę hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach – 2.013.828 zł, budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - 2.477.000 zł, na przebudowę pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegającej na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych – 1.733.076 zł, na rozbudowę drogi Limanowa – Chełmiec – 1.558.340 zł, budowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Tęgoborze – Chomranice – 456.260 zł, budowę doświetlonych przejść dla pieszych – 294.000 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.713.132 zł na remont drogi powiatowej Tymowa - Łososina Dolna).

3) przychodów wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów – 309.344 zł (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na projektu pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja” – w wys. 44.224 zł, w ramach Erasmus+ na projekty pn. „Language (O)lympics” – 94.104 zł i „My culture in your school” – 64.431 zł oraz w ramach Programu Life na projekt pn. „LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – 106.585 zł).

4) planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego – 4.321.000 zł.

   W latach następnych prognozy przewiduje się uzyskanie nadwyżki budżetowej.

4.Przychody

   Planowane przychody budżetu w 2022 roku w kwocie 48.737.613 zł stanowią:

- kredyt w kwocie 15.500.000 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 21.682.633 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 11.245.636 zł, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 8.532.504 zł, z tego: na budowę hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach – 2.013.828 zł, budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - 2.477.000 zł, na przebudowę pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegającej na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych – 1.733.076 zł, na rozbudowę drogi Limanowa – Chełmiec – 1.558.340 zł, budowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Tęgoborze – Chomranice – 456.260 zł, budowę doświetlonych przejść dla pieszych – 294.000 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.713.132 zł na remont drogi powiatowej Tymowa - Łososina Dolna).

- przychody wynikające z rozliczenia dotacji na realizację projektów – 309.344 zł (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na projektu pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja” – w wys. 44.224 zł, w ramach Erasmus+ na projekty pn. „Language (O)lympics” – 94.104 zł i „My culture in your school” – 64.431 zł oraz w ramach Programu Life na projekt pn. „LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – 106.585 zł)

   W założeniach do prognozy w kolejnych latach nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów długoterminowych.

5.Rozchody

   Planowane rozchody budżetu w 2022 roku w kwocie 11.179.000 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2021.

   W prognozie rozchodów do 2030 roku ujęto spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2014 - 2021, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów kredytowych oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu w łącznej kwocie 15.500.000 zł.

6.Zadłużenie Powiatu

   Wykazywane kwoty długu na koniec każdego roku prognozy stanowią: dług z roku poprzedniego plus zaciągany dług w roku bieżącym minus spłata długu w roku bieżącym. Planowany poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2022 roku wyniesie 66.169.000 zł i zwiększy się o 4.321.000 zł w porównaniu z planowanym zadłużeniem na koniec 2021 roku. Planowane na koniec 2022 roku zadłużenie stanowi 35,4 % planowanych dochodów budżetu na 2022 rok.

7.Informacja o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych

     Planowane dochody bieżące powiększone o przychody pochodzące z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacji na realizację projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Erasmus + oraz w ramach Programu Life są wyższe od planowanych wydatków bieżących, w związku z czym spełniony zostaje wymóg dotyczący możliwości uchwalenia budżetu, określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

8.Informacja o zachowaniu relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych

  

   Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025 przyjmuje się okres 7 lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. W całym okresie prognozy spełniony zostaje wymóg, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy jest niższa niż dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy.

9. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do prognozy finansowej

   W wykazie ujęto planowane do realizacji projekty wieloletnie finansowane w ramach:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

- „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz" - realizacja w latach 2017 - 2022 projektu w zakresie cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" - realizacja w latach 2017 - 2022 projektu z zakresu podniesienia jakości kształcenia uczniów.

- „Aktywni 30+" - realizacja w latach 2020 - 2022 projektu w zakresie zwiększenia możliwości zatrudnienia osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.

- "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" - realizacja w latach 2020 - 2023 projektu zwiększającego szanse na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.

- „Aktywizacja osób 30+” – realizacja w latach 2021 – 2023 projektu zwiększającego możliwości zatrudniania co najmniej 86 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.

- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja” - realizacja w latach 2021 - 2022 projektu w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych                i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.

- „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” - realizacja w latach 2021 - 2023 projektu mającego na celu usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia 2550 Mg wyrobów zawierających azbest z 1008 obiektów na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

2) Erasmus +

- „My culture in your school” – realizacja w latach 2020 – 2022 projektu, którego celem jest wsparcie uczniów ZSZ w Grybowie w wymianie międzynarodowej pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie.

- „Language (O)lympics” - realizacja w latach 2021 – 2022 projektu w zakresie rozwijania umiejętności edukacyjnych i praktycznych wśród uczniów oraz nauczycieli LO w Starym Sączu poprzez połączenie sportu z językiem obcym (język angielski), znajomością historii i umiejętnościami technicznymi.

3) Programu Life:

- „LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – realizacja w latach 2021 - 2030 projektu w zakresie promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej oraz realizacji unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.

4) Środków własnych Powiatu (zadania bieżące):

- Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi pozbawionymi tej opieki (umieszczonymi w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowaniu dzieci" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego.

- Dotacja celowa dla Gminy Gródek n/Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna - Siedlce.

- Zimowe utrzymanie dróg.

- Zadania Powiatu Nowosądeckiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.

- Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2021 i 2022 rok.

5) Zadania bieżące realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik - Tylicz w miejscowościach Powroźnik, Wojkowa, Tylicz.

- Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa.

- Remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna w miejscowościach: Michalczowa, Łososina Dolna.

6) Zadania majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach. 

- Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego.

- Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

- Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1522 K Tęgoborze – Chomranice.

7) Zadania majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużlowa z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe.

8) Zadania majątkowe realizowane ze środków własnych Powiatu:

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr  1570 K Paszyn - Mogilno – Krużlowa

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-25
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-25 | 14:29