2022

Uchwała Nr 282/XXVI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie udzielenia dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 710 z póz. zm. ) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 920 z póz.zm.) w związku z Uchwałą Nr 187/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego zmienionej Uchwałą Nr 194/XVII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2020 r., uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się w 2022 roku dotacji celowych z budżetu powiatu nowosądeckiego  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego, w łącznej wysokości  150.000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2. Wykaz udzielonych w 2022 roku dotacji celowych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego oraz ich wysokość stanowi  załącznik    nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykaz nieudzielonych w 2022 roku dotacji celowych z budżetu powiatu nowosądeckiego  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego, zawarty jest w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, umożliwia organom samorządowym udzielanie dotacji celowej na ochronę zabytków.

Rada Powiatu Nowosądeckiego ustaliła zasady i stworzyła możliwość uzyskania przez podmioty mające tytuł prawny do zabytku, wsparcia finansowego na prace konserwatorskie, restauratorskie     i roboty budowlane przy zabytku który jest wpisany do rejestru zabytków. Niniejsza uchwała jest wynikiem realizacji podjętej wcześniej uchwały Nr 187/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego  z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalania zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego wraz z jej zmianami. Powyższa uchwała konkretyzuje te zadania stawiając sobie za cel inicjowanie szeroko pojętej akcji konserwatorskiej poprzez wspieranie i uzupełnianie działalności podjętych przez właścicieli lub posiadaczy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Przedsięwzięcia te mają przyczynić się do zapewnienia ochrony i konserwacji najbardziej wartościowych elementów substancji zabytkowej, mających znaczenie w kreowaniu wizerunku Powiatu Nowosądeckiego. W tegorocznym budżecie Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków zabezpieczono kwotę w wysokości 150.000zł. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-03-02
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-02 | 10:23