2022

Uchwała Nr 341/XXXIV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz art. 221 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Program Współpracy

Uzasadnienie


w sprawie:  Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym również uchwalania rocznego programu współpracy we wskazanym obszarze. Zasada pomocniczości leży u podstaw systemu samorządowego, który podejmuje coraz więcej zadań publicznych. Sprawna i ekonomiczna realizacja tych zadań wymaga jak największego udziału organizacji społecznych oraz specjalizujących się w określonym rodzaju działalności. Aktywność tego typu organizacji sprawia, że równocześnie wzrasta zasięg ich oddziaływania, poprawia się merytoryczny poziom wykonywanej przez nie pracy oraz podnosi się ich sprawność w zakresie operowania środkami finansowymi. Najszersza kategoria w tej grupie, jaką są organizacje pozarządowe, staje się zatem w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań. Rada Powiatu Nowosądeckiego, przyjmując niniejszą uchwałę, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych, w zakresie gdzie jest to możliwe, w ścisłym współdziałaniu z nimi. Program precyzuje zasady współpracy pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a organizacjami pozarządowymi w 2023 roku określając m.in. cele, zakres i formy współpracy zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Władze powiatu wyrażają przekonanie, iż zaproponowane, różnorodne formy współpracy przyczynią się do zwiększenia skuteczności działań organizacji ukierunkowanych na realizację cennych lokalnych przedsięwzięć. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty, stąd koniecznym jest zwiększenie bezpośredniego udziału mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki społecznej.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-12-01
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-01 | 11:42