2022

Uchwała Nr 278/XXVI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późń. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art.13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) po uwzględnieniu stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nie uwzględnia się wniosków dotyczących publicznego przeczytania petycji i podjęcia uchwały o treści zaproponowanej przez Stowarzyszenie "Zjednoczenie Wszechpolskie" z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.

§ 2. Rada Powiatu Nowosądeckiego zobowiązuje  Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego do poinformowania wnoszącego  petycję o sposobie załatwienia petycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dnia 8 listopada 2021 r. do Rady Powiatu Nowosądeckiego wpłynęła petycja  dotycząca publicznego przeczytania petycji i podjęcia uchwały o treści wskazanej przez Stowarzyszenie "Zjednoczenie Wszechpolskie", sprzeciwiającej się ewentualnym działaniom dyskryminującym oraz segregacji mieszkańców z powodu braku szczepień. Petycja została złożona w interesie publicznym przez Pana pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia "Zjednoczenie Wszechpolskie".

Petycja przekazana została do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego celem zbadania jej i przygotowania projektu uchwały rady w sprawie rozstrzygnięcia.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji  podczas posiedzenia w dniu 7 grudnia 2021 r., stwierdziła błędy  formalne w postaci złożenia petycji przez osobę fizyczną wskazującą na reprezentowanie stowarzyszenia, przy braku dowodu potwierdzającego umocowania prawnego do działania w imieniu wskazanego podmiotu. Na adres wnoszącego zostało wysłane wezwanie do uzupełnienia petycji. W dniu 27 grudnia 2021 r. we wskazanym wezwaniem 14-dniowym terminie na uzupełnienie braku formalnego powyższej petycji, wpłynęła do Rady Powiatu Nowosądeckiego tożsama petycja podpisana przez Pan Prezesa Zarządu Stowarzyszenia "Zjednoczenie Wszechpolskie". Komisja uznała w oparciu o wyjaśnienia radcy prawnego, iż petycję należy potraktować  jako odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia.

Komisja na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2022 r.  dokonała analizy treści petycji i zapoznała się z opinią radcy prawnego, według której Rada Powiatu powinna odmówić wykonania petycji ze względu, iż jej przedmiot pozostaje poza zakresem zadań i kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Petycja porusza kwestie wykraczające poza znaczenie lokalne. Komisja po dyskusji postanowiła zarekomendować Radzie Powiatu  nieuwzględnienie petycji ze względu na brak podstawy prawnej do podjęcia takiej uchwały przez Radę Powiatu.

Organ stanowiący JST nie jest organem właściwym do podjęcia uchwały o treści wskazanej w petycji, albowiem brak jest delegacji ustawowej upoważniającej organ stanowiący do wypowiadania się w przedmiotowej sprawie. Rada Powiatu jako organ stanowiący działa jedynie w granicach określonych przepisami prawa.

Zgodnie z zasadą praworządności, będącą jedną z naczelnych zasad konstytucyjnych, organy władzy publicznej mogą działać tylko na podstawie i w granicach prawa. Norma ta nakazuje, aby wszelkie działania organów administracji publicznej, w tym również samorządowej, były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej wynikającej z obowiązujących przepisów. Kompetencje organu do podejmowania decyzji w danej sprawie nie mogą być domniemane, lecz muszą bezwzględnie wynikać z norm prawnych. Z zasady praworządności wypływa dla organów administracji publicznej obowiązek przestrzegania przepisów o swojej właściwości. Rozstrzygnięcia organu stanowiącego podejmowane bez ściśle określonej podstawy prawnej są obarczone wadą nieważności i w wyniku kontroli organów nadzoru mogą zostać uznane za podjęte z rażącym naruszeniem prawa.

Pomimo że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony i promocji zdrowia, to jednak kwestie związane z realizacją prawa do szczepienia lub też przeciwdziałania rzekomym ograniczeniom czy też bliżej nieokreślonej dyskryminacji w tym zakresie nie mieszczą się w zakresie kompetencji tego organu. Narodowy Program Szczepień przeciw
COVID-19 jest programem rządowym. W ramach programu zaplanowane zostały działania, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Program obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek i ich dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwa Polaków. Za jego realizację odpowiada Rada Ministrów. W ogólnie obowiązujących przepisach znajdują się wystarczające gwarancje dotyczące kwestii, o jakich mowa w petycji.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności faktyczne i prawne, podejmowanie postulowanej uchwały nie mieści się w zakresie kompetencji Rady Powiatu.

Wobec powyższego postanawia się, jak w sentencji uchwały.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-03-02
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-02 | 12:19