2022

Uchwała Nr 354/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem ograniczonego zarządzania  drogami powiatowymi

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), w związku z art. 19 ust. 4, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Nowosądeckiego wyraża zgodę na przekazanie Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem ograniczonego zarządzania następującymi drogami powiatowymi:

1) nr 1562 K Podole Górowa - Łęka w miejscowościach Podole Górowa i Przydonica w km 0+301 - 0+689 oraz w km 0+680 - 0+733 i 0+758 - 1+345

2) nr 1557 K Rożnów - Zapora w km 0+000 - 0+644 w m. Rożnów,

3) nr 1449 K Wytrzyszczka - Tropie - Bartkowa Posadowa w km 10+830 - 11+268 w m. Rożnów na cele związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie budowy chodników wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi.

§ 2. 1. Powierzenie prowadzenia zadania publicznego wskazanego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego a Wójtem  Gminy Gródek nad Dunajcem, które określi szczegółowe zasady wykonywania zadania oraz wzajemne rozliczenia finansowe.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wójt Gminy gródek nad Dunajcem wystąpił z propozycją przejęcia ograniczonego zarządzania trzema drogami powiatowymi: 1) nr 1562 K Podole Górowa - Łęka w miejscowościach Podole Górowa i Przydonica w km 0+301 - 0+689  oraz w km 0+680 - 0+733 i 0+758 - 1+345, 2) nr 1557 K Rożnów - Zapora w km 0+000 - 0+644 w m. Rożnów, 3) nr 1449 K Wytrzyszczka - Tropie - Bartkowa Posadowa w km 10+830 - 11+268 w Rożnowie w celu zrealizowania inwestycji polegających na budowie chodników wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi. Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w drodze porozumienia w trybie  art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) i zgodnie z art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) - wymaga wyrażenia zgody przez Radę Powiatu.   Zawarcie porozumienia umożliwi Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem występowanie w roli inwestora (w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy o drogach publicznych) w zakresie realizacji planowanego przedsięwzięcia obejmującego budowę nowych chodników w ciągu dróg powiatowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina Gródek nad Dunajcem pozyskała niezbędne dofinansowanie na realizację inwestycji na drogach powiatowych. Roboty będą realizowane na podstawie opracowaniem staraniem i na koszt Gminy dokumentacji projektowych. Zgodnie z deklaracją Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem budowa chodników zostałaby zakończona do końca 2023 roku.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2023-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-05 | 10:41