2022

Uchwała Nr 355/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

o zamiarze likwidacji szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu  Szkół w Muszynie ul. Rynek  13, w związku z brakiem naboru w latach 2020-2022.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                                 o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 89 ust. 1 i 3, w związku z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z brakiem naboru oraz wygaśnięciem kształcenia podejmuje się zamiar likwidacji     z dniem 31 sierpnia 2023 r. Technikum w Muszynie, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie ul. Rynek 13.

§ 2. W związku z brakiem naboru podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2023 r. Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Kochanowskiego, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół  w Muszynie ul.  Rynek  13.

§ 3. W związku z zamiarem likwidacji szkół, o których mowa w § 1- 2 podejmuje się zamiar rozwiązania  Powiatowego Zespołu Szkół  w Muszynie  ul. Rynek 13.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do dokonywania czynności niezbędnych związanych z likwidacją szkół, o których mowa w § 1-2.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z brakiem naboru przez ostatnie lata do Technikum i Liceum Ogólnokształcącego   wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie, nastąpiło wygaszenie Technikum, a Liceum Ogólnokształcące w bieżącym roku szkolnym wykształci ostatnich absolwentów.

Ponieważ szkoła przestanie kształcić uczniów z dniem 1 września 2023 r., koniecznym jest  podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji szkół funkcjonujących w ramach Zespołu i jego rozwiązanie.

Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji szkoły, placówki oświatowej prowadzonej przez powiat, należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu na zasadach określonych  w art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późniejszymi zmianami).

Rada Powiatu Nowosądeckiego winna również delegować uprawnienia do czynności związanych z likwidacją szkół, o których mowa  w art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późniejszymi zmianami).

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2023-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-05 | 10:43