2022

Uchwała Nr 356/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej    w Muszynie  przez zmianę siedziby i włączenia w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II              w Krynicy-Zdroju.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 89 ust. 1, 3 i 9, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2023 r. polegający na zmianie siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej  33-370  Muszyna ul. Rynek 13 na  33-380 Krynica -Zdrój  ul. Nadbrzeżna 3.

§ 2. Wyraża się zamiar włączenia z dniem 1 września 2023 r. Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Krynicy-Zdroju, w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Nadbrzeżna 3.

§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Starostę Nowosądeckiego do dokonania czynności niezbędnych do przekształcenia, o którym mowa w § 1-2, a w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz uzyskania opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekształcenia placówki, polegającego na zmianie siedziby.

§ 4. Mienie ruchome Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie oraz obiekt zlokalizowany w Muszynie przy ul. Piłsudskiego 85 stanowiący mienie Powiatu Nowosądeckiego zostanie przekazany  Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju z przeznaczeniem na działalność Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zapis art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021, poz.1082, z późniejszymi zmianami) zastrzega do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu podejmowanie uchwał w sprawie przekształcenia szkół lub placówek publicznych prowadzonych przez powiat.

Zgodnie z art. 89 ust. 9 cytowanej wyżej ustawy – Prawo oświatowe, w przypadku przekształcania placówki należy postępować jak przy jej zakładaniu i likwidacji,  na zasadach  określonych w art. 89 ust. 1-8  oraz art. 88 ustawy Prawo oświatowe.

Niniejsza uchwała o zamiarze przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie przez zmianę siedziby i włączeniu  go w skład Zespołu Szkół  Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, pozwoli na rozpoczęcie  działań polegających na:

- powiadomieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty o przekształceniu celem uzyskania  opinii w powyższej sprawie,

- uzyskaniu opinii związków zawodowych,

- poinformowaniu pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej o przekształceniu i wynikających z niego skutkach.

Niniejsze przekształcenie determinują zmiany związane z rozwiązaniem  Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie, będące konsekwencją zamiaru likwidacji szkół, w których kształcenie wygaśnie z dniem 1 września 2023 r. W wyniku rozwiązania Zespołu pozostanie jedna składowa jaką jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie, mieszczące się w obiekcie przy  ul. Piłsudskiego 85, będącym własnością Powiatu Nowosądeckiego.

Z uwagi na  specyfikę zajęć prowadzonych w pracowniach modelarskich, w których uczestniczy co prawda wąska i wyselekcjonowana grupa pasjonatów, osiągająca liczne sukcesy w krajowych i zagranicznych zawodach  modelars kich i obiektów latających,  miejscem prowadzenia zajęć przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej będzie dotychczasowy obiekt zlokalizowany w Muszynie przy ul. Piłsudskiego 85.

Celem optymalizacji kosztów organizacji i zarządzania tą niewielką placówką (prowadzącą zajęcia w wymiarze 20 godzin tygodniowo)  od 1 września 2023 r. planowane jest jej włączenie w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju.

Rodzice wychowanków i dorośli wychowankowie zostaną poinformowani o zamiarze przekształcenia polegającego na zmianie siedziby placówki i włączeniu jej w skład  w/w Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.

W związku z zamiarem przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej poprzez zmianę siedziby nie przewiduje się zwolnień pracowników, a przekształcona placówka będzie prowadziła zajęcia w dotychczasowym miejscu.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2023-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-05 | 10:54