2022

Uchwała Nr 357/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień między Powiatem Nowosądeckim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi szkoły dotyczących zasad organizacji pozaszkolnych punktów katechetycznych  nauczania religii kościołów
innych wyznań niż katolickie

Na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                              (t. j. Dz.U.2022.1526) oraz w związku z § 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 roku nr 36 poz. 155, z póżn. zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawieranie porozumień między Powiatem Nowosądeckim, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi szkoły w sprawie zasad organizacji pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii kościołów innych wyznań niż katolickie.

2. Szczegółowe zasady prowadzenia oraz finansowania i rozliczania kosztów organizacji pozaszkolnych punktów katechetycznych zostaną określone w zawartych porozumieniach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 7 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
t. j. Dz.U.2022.1526), powiat może zawierać  porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 roku nr 36 poz. 155, z późn. zm.) oraz  art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2022.2230), w związku ze zgłoszeniem chęci nauki religii ucznia innego wyznania, mając na względzie stan prawny i faktyczny podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2023-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-05 | 10:57