2022

Uchwała Nr 358/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                     (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 9 ust. 2 i art.13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Petycję złożoną w dniu 5 października 2022 r. w sprawie podjęcia działań przez Radę Powiatu Nowosądeckiego mających na celu zapewnienie wolności, głosu i swobody wypowiedzi mieszkańcom powiatu nowosądeckiego uznaje się za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.

§ 2. Rada Powiatu Nowosądeckiego zobowiązuje Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 5 października 2022 roku do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu wpłynęła petycja  w sprawie podjęcia działań mających na celu zapewnienie wolności, głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach. Starosta Nowosądecki pismem z dnia 10 listopada 2022 r. poinformował Wnioskodawcę petycji w kwestii publikatora m.in. o tym, iż na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w portalu społecznościowym Facebook publikowane są informacje dotyczące działań Zarządu i Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz jej poszczególnych przedstawicieli. W tej przestrzeni istnieje możliwość komentowania i wyrażania swoich opinii z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad, co niniejszym czyni portal otwartym na wyrażanie swoich głosów oraz poglądów przez wszystkich zainteresowanych. Wobec powyższego, tj. podejmowania działań zapewniających w tut. Urzędzie wolność wypowiedzi poprzez media
w publikatorach zarządzanych i nadzorowanych przez jednostkę, a tym samym uskutecznianiu zasad społeczeństwa obywatelskiego, nie ma potrzeby podejmowania innych działań w tym zakresie celem zapewnienia takiego stanu rzeczy.

Wnioskodawca w odpowiedzi pismem z dnia 14 listopada 2022 r. zażądał, aby przedmiotem niniejszej petycji zajął się również Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, Rada Powiatu Nowosądeckiego, Prezydent Miasta oraz Rada Gminy, stąd by uczynić zadość żądaniom Wnioskodawcy w dniu 5 grudnia 2022 r. przekazano pisma w tej sprawie do wyżej wskazanych organów.

W związku ze złożonym przez Wnioskodawcę uzupełnieniem Starosta Nowosądecki przekazał przedmiotową petycję do realizacji w części dotyczącej Rady Powiatu według właściwości Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego, celem nadania dalszego biegu sprawie. Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego stosownie do swoich kompetencji wynikających z art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), działając w związku z § 49b ust. 2 oraz ust.3 pkt 4 Statutu Powiatu Nowosądeckiego, skierował petycję do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego, celem rozpatrzenia i przedstawienia stanowiska. W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego, na którym Komisja dokonała analizy treści złożonej petycji, uznając co następuje:

W niniejszej petycji, składający ją żąda przyjęcia i uchwalenia uchwał m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, zmierzających do doprowadzenia zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących szeroko pojętych mediów. Kompetencje te przypisane jednak zostały ustawodawcy i zmiany w tym zakresie mogą dokonywane tylko w trybie ustawowym. W art. 2 ust. 3 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wskazano: „przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”, a skoro przedmiot petycji z przywołanych wyżej względów nie mieści się w kompetencji Rady Powiatu, to brak podstaw prawnych do uczynienia zadość przez organ uchwałodawczy żądaniu zawartemu w petycji.

Co do kwestii utworzenia lokalnych mediów, to mimo, iż z formalnoprawnego punktu wydaje się to możliwe, to jednak angażowanie się jednostek samorządu terytorialnego w kreowanie lokalnych mediów może budzić wiele wątpliwości. Poza tym, na obszarze powiatu nowosądeckiego oraz Nowego Sącza działają lokalne media, a ich działalność jest w ocenie Rady Powiatu Nowosądeckiego wystarczająca, stąd nie ma potrzeby – przy obecnie napiętym budżecie – tworzenia dodatkowych źródeł wydatkowania środków publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Powiatu Nowosądeckiego postanowiła uznać za bezzasadną petycję w sprawie wolności, głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2023-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-05 | 11:09