2022

Uchwała Nr 359/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 15 ust. 1, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę  772.560 zł, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 52.814 zł,

- zmniejszenia dochodów majątkowych o 825.374 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę 772.560 zł, z tego:

- zmniejszenia wydatków bieżących o 149.887 zł,

- zmniejszenia wydatków majątkowych o 622.673 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok powodują zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 772.560 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie  250.868.807,84 zł, z tego:

 • dochody bieżące – 223.550.329,99 zł,
 • dochody majątkowe – 27.318.477,85 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie  283.142.504,53 zł, z tego:

 • wydatki bieżące – 213.628.549,22 zł,
 • wydatki majątkowe – 69.513.955,31 zł.

 

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

 1. Zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 594.183 zł i wydatków majątkowych w kwocie 458.183 zł w dziale Transport i łączność, z tego:
 1. z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu w kwocie 593.402 zł, z tego w wyniku zmniejszenia dochodów planowanych na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych - 693.402 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wpływów z tego źródła pozyskanych z MiG Piwniczna Zdrój w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1518 K Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała w km od 3+740 do km 4+813 (obiekt mostowy w km 3+755 do km 3+761) w miejscowości Wierchomla Wielka”. Zwolniony udział własny w zakresie tego zadania przenosi się na uzupełnienie wydatków planowanych na przebudowę i modernizację dróg powiatowych,
 2. z tytułu środków pochodzących z Funduszu Leśnego – Nadleśnictwo Nawojowa - 781 zł, planowanych na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1578 K Kotów - Polany”,
 3. zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 136.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg powiatowych.

Ponadto w wym. dziale w ramach wydatków majątkowych przenosi się oszczędności stanowiące udział własny Powiatu w realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego” w kwocie 70.586,22 zł, w celu uzupełnienia wydatków na przebudowę i modernizację dróg powiatowych.

 1. Zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 42.528 zł w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu.
 2. Zmniejszenia dochodów w kwocie 225.000 zł (w tym majątkowych – 188.663 zł) i wydatków w kwocie 361.000 zł (w tym majątkowych – 164.490 zł) w dziale Administracja publiczna, z tego zmniejszenia:
 1. dotacji planowanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Dostępny samorząd – granty” w kwocie 225.000 zł - na realizację projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu” (dot. budynku przy ul. Strzeleckiej 1 – piętro), w związku z wydłużeniem okresu realizacji tego projektu do 30 czerwca 2023 r. Jednocześnie zwolnione środki  w ramach realizacji wym. projektu w kwocie 233.011 zł przesuwa się na uzupełnienie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Usunięcie barier architektonicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu”. Ponadto w ramach wydatków majątkowych planowanych na „Usunięcie barier architektonicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu” przenosi się kwotę 4.900 zł na zadanie pn. „Usunięcie barier architektonicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33 (wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej)”,
 2. wydatków bieżących w kwocie 136.000 zł stanowiących oszczędności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 1. Zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 89.151 zł w dziale Różne rozliczenia w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
 2. Zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 3.377,82 w dziale Oświata i wychowanie, z tego w szczególności:
 • w związku z przesunięciem realizacji części zadań i płatności na 2023 rok dwóch projektów w ramach programu Erasmus+ dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 135.970 zł, z tego projekt pn. „My culture in your school” – 78.861 zł i „Language (O)lympics” – 57.109 zł,
 • zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w szkołach powiatowych w kwocie 182.592,18 zł, w tym w szczególności na uzupełnienie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art., 88 w związku z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków statutowych w kwocie 50.000 zł.
 1. Zmniejszenia wydatków bieżących planowanych w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na projekt pn. „Aktywni 30+” w kwocie 3.267,60 zł, w związku tym, że projekt rozliczany jest ryczałtowo, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu realizujących zadania w ramach wym. projektu.
 2. Zwiększenia wydatków bieżących w dziale Kultura fizyczna w kwocie 50.000 zł na uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie hali sportowej wraz ze strzelnicą w przy Zespole Szkół w Marcinkowicach.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2023-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-05 | 11:12