2022

Uchwała Nr 280/XXVI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2022 r.

o zamiarze likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych wchodzącego  w skład Zespołu Szkół  i Placówek w Piwnicznej Zdroju.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z późniejszymi zmianami), art. 89 ust. 1, 3 i 8, w związku z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z brakiem zainteresowania dzieci i młodzieży pobytem, co uniemożliwia realizację zadań statutowych przez Dom Wczasów Dziecięcych, wchodzący w skład Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju, podejmuje się zamiar likwidacji  z dniem 31 sierpnia 2022 r.  Domu Wczasów Dziecięcych wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju ul. Zdrojowa 1.

§ 2. W związku z zamiarem likwidacji Placówki, o której mowa w § 1 podejmuje się zamiar rozwiązania Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju  ul.  Zdrojowa 1.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do dokonywania czynności niezbędnych związanych z likwidacją  Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z brakiem zainteresowania pobytem dzieci i młodzieży, uniemożliwiającym realizację zadań statutowych przez Dom Wczasów Dziecięcych, koniecznym staje się podjęcie decyzji o zamiarze jego likwidacji. Ponieważ Placówka funkcjonuje  w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju, w skład którego wchodzi Dom Wczasów Dziecięcych i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, koniecznym jest rozwiązanie Zespołu.

Zespół Szkół i Placówek Dom Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju ul. Zdrojowa 1, mieści się w starym budynku o raczej niskim standardzie - zgodnie z opinią Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, posiada zgodę MZ.5581.104.3.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. wydaną na okres  3 lat dla 43 miejsc noclegowych tj. do 29 grudnia 2022 r.. Pierwsze i drugie piętro budynku z uwagi na brak zachowania odpowiednich warunków ewakuacji nie spełniają wymagań ochrony przeciwpożarowej i ich eksploatacja została zakazana przez Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu decyzją nr 2A/2004 z dnia 6 stycznia 2004 r.

Dom Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju w większości przyjmował wychowanków na pobyty 1-5 dniowe oraz dłuższe pobyty w okresie ferii i wakacji szkolnych.

Pobyty wychowanków w ostatnich 3 latach w Domu Wczasów Dziecięcych, uwzględniając pobyty 6 dniowe i dłuższe, kształtowały się następująco:

Rok szkolny 2017/2018 – 6 grup subwencjonowanych (przyjęto 30 osobową grupę wychowanków)

Dni pobytu

Liczebność grupy

Osobo dzień

 

średnioroczna liczba wychowanków

7

30

210

 

 

1170/365

 

 

3,21

6

30

180

6

30

180

8

30

240

6

30

180

6

30

180

Rok szkolny 2018/2019 – 5 grup subwencjonowanych (przyjęto 30 osobową grupę wychowanków)

Dni pobytu

Liczebność grupy

Osobo dzień

 

średnioroczna liczba wychowanków

6

30

180

 

 

990/365

 

 

2,71

6

30

180

8

30

240

6

30

180

7

30

210

Rok szkolny 2019/2020 – 5 grup subwencjonowanych (przyjęto 30 osobową grupę wychowanków)

Dni pobytu

Liczebność grupy

Osobo dzień

 

średnioroczna liczba wychowanków

7

30

210

 

 

930/365

 

 

2,55

6

30

180

6

30

180

6

30

180

6

30

180

 

W roku szkolnym 2020/2021 – do naliczenia subwencji brane były dane z roku 2019, ponieważ z uwagi na pandemię ośrodki nie realizowały swoich zadań statutowych. Wykazano średnioroczną liczbę wychowanków 5,79.

Zgodnie z § 68 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania  (Dz. U z 2017, poz. 1606) „Dom Wczasów Dziecięcych” jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmacniania ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. Nowelizacja przepisów zawarta w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2021 r. zmieniającego przedmiotowe rozporządzenie w sprawie  publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2021, poz. 911) brzmieniem § 70 ust 2 doprecyzowała minimalny okres pobytu wychowanków w domach wczasów dziecięcych na okres nie krótszy niż 6 dni i nie dłuższy niż 12 tygodni. Na mocy tego zapisu wyłączono możliwość subwencjonowania pobytu wychowanków w domu wczasów dziecięcych przez okres krótszy tj. od 1 do 5 dni. Ponadto pobyty wakacyjne i feryjne na mocy znowelizowanego rozporządzenia nie mieszczą się w definicji wypoczynku, zatem nie będą również subwencjonowane.

Na przestrzeni ostatnich  4 lat średnioroczna liczba wychowanków, subwencja należna na dom wczasów dziecięcych oraz kwota subwencji na wychowanka przedstawiały się następująco:

Rok

2019

2020

2021

Prognoza 2022

Średnioroczna

liczba wychowanków

 

21,00

 

25,43

 

19,05

 

5,79

Należna subwencja oświatowa            z MEN na DWDz

 

 

800 302,62

 

 

1 024 187,66

 

 

783 151,79

 

 

238 028,81

Kwota subwencji oświatowej na wychowanka

 

 

38 109,62

 

 

40 274,78

 

 

41 110,33

 

 

41 110,33

W analizowanym okresie procentowy udział subwencji oświatowej w realizowanych wydatkach Placówki wynosił w 2019 r. - 67,06%, w 2020 r. – 90,47%, w 2021 r. – 68,42%, prognoza na 2022 r. 16,25 %.

Niewysoki standard  obiektu oraz ograniczone możliwości uzyskania subwencji oświatowej w 2023 roku, podyktowane nowelizacją przepisów prawa w tym zakresie, spowodują wzrost ceny oferty pobytu, co przy tym standardzie ograniczy przyjazdy do Domu Wczasów Dziecięcych. Wtedy wydatki związane z utrzymaniem placówki staną się wydatkami Powiatu Nowosądeckiego.

Należy zaznaczyć,  że w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju będzie zastosowany art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1762), jednak Powiat Nowosądecki dołoży wszelkich starań, aby nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi znaleźli zatrudnienie w innych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat.

Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji szkoły, placówki oświatowej prowadzonej przez powiat, należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu na zasadach określonych art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z późniejszymi zmianami) oraz art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późniejszymi zmianami).

Rada Powiatu Nowosądeckiego winna również delegować uprawnienia do czynności związanych z likwidacją szkół, o których mowa  w art. 89 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późniejszymi zmianami).

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-03-02
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-02 | 12:26