2022

Uchwała Nr 360/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 346/XXXIV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr 346/XXXIV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

1) W załączniku Nr 1:

Dochody i wydatki

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2022 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2023 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) – stan na listopad 2022 r., a dla lat 2024 - 2030 kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – październik 2022 r.".

W 2023 r. wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to  z wyliczenia na podstawie wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Natomiast w 2023 r. dochody i wydatki majątkowe ustalono na poziomie wyższym niż wynikałoby to  z wyliczenia na podstawie wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ planuje się, że finansowanie zadań, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Programu: Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, nastąpi w 2023 r.

Począwszy od 2024 roku dochody i wydatki wzrastają w tempie średniorocznego wzrostu cen przyjmując poziom z 2023 r. jako bazowy.

2) W załączniku Nr 2:

1. W ramach przedsięwzięć:

- „Aktywni 30+” (RPOWM) zmniejszono wydatki w 2022 r. o kwotę 3.267,60 zł w związku z rozliczeniem środków po zakończonej realizacji projektu,

- „My culture in your school" (Erasmus+) wydłużono realizację przedsięwzięcia do 2023 r., w tym przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi latami, z tego limit wydatków w 2022 r. – 50.000,00 zł i w 2023 r. – 78.861,00 zł,

- „Language (O)lympics" (Erasmus+) wydłużono realizację przedsięwzięcia do 2023 r., w tym przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi latami, z tego limit wydatków w 2022 r. – 60.521,00 zł i w 2023 r. – 57.109,00 zł,

- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja" (RPOWM) zmniejszono wydatki w 2022 r. o kwotę 25.742,97 zł w związku z rozliczeniem środków po zakończonej realizacji projektu,

- „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – dot. budynku przy ul. Strzeleckiej 1" (POWER) wydłużono realizację przedsięwzięcia do 2023 r., w tym przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi latami, z tego limit wydatków w 2022 r. – 11.070,00 zł i w 2023 r. – 458.011,00 zł,

- „Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu  przy ul. Jagiellońskiej 33” wydłużono realizację przedsięwzięcia do 2023 r., w tym przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi latami, z tego limit wydatków w 2022 r. – 4.900,00 zł i w 2023 r. – 1.293.500,00 zł,

- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużlowa z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe” wydłużono realizację przedsięwzięcia do 2025 roku ze zwiększeniem całkowitej wartości zadania do kwoty 29.788.793,00 zł, z tego limit wydatków w 2023 r. – 8.829.427,00 zł, w 2024 r. – 7.749.427,00 zł i w 2025 r. – 13.209.939,00 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego” zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 2.330.530,78 zł, w tym zmniejszono wydatki w 2022 r. do kwoty 2.256.730,78 zł.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2023-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-05 | 11:15