2022

Uchwała Nr 361/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. oraz plan finansowy dla tych wydatków, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Ustala się, że z upływem 2022 roku nie wygasają wydatki Powiatu Nowosądeckiego w kwocie 4.804.207,14 , planowane na realizację poniższych zadań:

  1. Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych – 4.429.698,69 zł, z tego na:
  1. Modernizację drogi powiatowej Nr 1516 K Muszyna, ul. Polna – Złockie – 1.663.610,55 zł.
  2. Modernizację drogi powiatowej Nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna – 588.527,26 zł.
  3. Modernizacja drogi powiatowej nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa – 1.484.162,05 zł.
  4. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa – 693.398,83 zł.

Zakres robót polegający na wykonaniu ostatniej warstwy nawierzchni na wyżej wym. drogach został uniemożliwiony przez wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych (ujemne temperatury, opady śniegu).             

  1. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych – 336.525,07 zł, na przebudowę drogi powiatowej Nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem. Zakres robót został wstrzymany w związku z koniecznością dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej.
  2. Winda schodowa wewnętrzna dla osób niepełnosprawnych w budynku Bursy Szkolnej w Starym Sączu - 37.983,38 zł. W związku z tym, iż czas oczekiwania na zamówioną windę wynosi 3 miesiące, przesunięciu uległ czas wykonania zadania oraz odbiór wykonanych prac przez Urząd Dozoru Technicznego.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2023-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-05 | 11:17