2022

Uchwała BUDŻETOWA Powiatu Nowosądeckiego NA 2023 ROK NR 362/XXXV/22 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2022 R.

Uchwała BUDŻETOWA Powiatu Nowosądeckiego NA 2023 ROK  NR 362/XXXV/22
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  Z DNIA 29 GRUDNIA 2022 R.


Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz.1526), art. 15 ust. 3 i 4, art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w łącznej kwocie  205.762.294 zł, jak w Załączniku Nr 1 do Uchwały, z tego:

- dochody bieżące – 172.452.252 zł,

- dochody majątkowe – 33.310.042 zł.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w łącznej kwocie  234.468.782 zł, jak w Załączniku Nr 2 do Uchwały, z tego:

- wydatki bieżące – 165.999.554 zł,

- wydatki majątkowe – 68.469.228 zł.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie  28.706.488 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganego kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego  deficytu  -  2.770.000 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 15.823.109 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.743.938 zł,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.292.833,80 zł,

- przelewów z rachunków lokat - 6.076.607,20 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie 39.236.488 złrozchody budżetu Powiatu w łącznej kwocie  10.530.000 zł - jak w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego w 2023 roku do kwoty  13.300.000 zł , z tego:

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu - do kwoty 2.770.000 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych - 10.530.000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego - odnawialnego, zaciąganego w 2023 r. na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 12.000.000 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Powiatu w kwocie 900.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu Powiatu w łącznej kwocie  4.850.000 zł, z tego:

a) rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjne – 500.000 zł,

b) rezerwę na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej - 300.000 zł,

c) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 350.000 zł,

d) rezerwę na wypłatę odpraw emerytalnych - 700.000 zł,

e) rezerwę na wydatki inwestycyjne  – 3.000.000 zł.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu Powiatu obejmują:

1) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami - jak w Załączniku Nr 4 do Uchwały.

2) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w Załączniku Nr 5 do Uchwały.

3) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w Załączniku Nr 6 do Uchwały.

4) Dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego związane z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jak w Załączniku Nr 7 do Uchwały.

§ 9. 1. Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Powiatu w roku 2023 - jak w Załączniku Nr 8 do Uchwały.

2. Określa się łączną kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej - w wysokości 495.000 zł, z tego: dotacja podmiotowa - 400.000 zł oraz dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 95.000 zł.

3. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa Załącznik Nr 9 do Uchwały.

§ 10. W ramach planowanych wydatków budżetu Powiatu udziela się pomocy finansowej w łącznej kwocie 143.404 zł, z tego dla:

1) Gminy Gródek n/Dunajcem w kwocie 8.000 zł na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim w 2023 roku,

2) Województwa Małopolskiego w kwocie 135.404 zł, z tego na dofinansowanie zadań pn.:

a) Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 18.711 zł,

b) Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego – 16.693 zł,

c) Opracowanie studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica - Jazowsko - 100.000 zł.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 67.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska w wysokości 67.000 zł - jak w Załączniku Nr 10.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do:

1) Dokonywania zmian w wydatkach w granicach działu, w zakresie innym niż określony w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

2) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3) Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w granicach rozdziału, w obrębie grupy wydatków planowanych:

a) na realizację zadań statutowych jednostki,

b) na poszczególne projekty finansowane z udziałem dotacji z UE oraz środków z innych źródeł zagranicznych, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia w ramach tych projektów.

4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) zmianach w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. W zakresie wykonywania budżetu na 2023 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do:

1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na cele i w wysokości nie przekraczającej limitów, określonych w § 5 i § 6 uchwały.

2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3) Udzielania w 2023 r. pożyczek krótkoterminowych z budżetu Powiatu do kwoty 500.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2023-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-05 | 11:21