2022

Uchwała Nr 363/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowosądeckiego, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, składającym się z tabeli oraz objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w Prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do łącznej kwoty 10.000.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 277/XXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

1. Informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowosądeckiego obejmuje lata 2023 – 2030 i została przygotowana w oparciu o metodologię opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego, przyjętą przez Ministerstwo Finansów w październiku 2022 roku.

Do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego dla roku 2024 przyjęto założenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji), stan - październik 2022 r., a dla lat 2025 - 2030 założenia dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w wymienionym horyzoncie czasowym, wynikające z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja - październik 2022”.

 W ramach umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek ujęto w szczególności: dostawę wody i gazu, usługi telekomunikacyjne i Internet, usługi pocztowe, nieodpłatną pomoc prawną, prenumeratę prasy, monitoring budynków, usługi sprzątania pomieszczeń, ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i odpowiedzialności cywilnej, usługi konwoju gotówki, usługi transportowe, przeglądy, nadzory  i konserwacje urządzeń, badania lekarskie oraz usługi bhp, opłaty licencyjne dot. oprogramowania oraz asysta techniczna, usługi w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności (SMS), zakup paliwa oraz zakup tablic rejestracyjnych.

1.Dochody

Dochody bieżące budżetu w 2024 roku obliczono wykorzystując wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - stan na październik 2022 r., przyjmując 2023 rok jako rok bazowy. Dochody bieżące budżetu na lata 2025 - 2030 obliczono wykorzystując wskaźnik dynamiki realnej PKB.

W ramach dochodów majątkowych na 2023 rok wykazano w szczególności:

- dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje,

- dochody ze sprzedaży mienia Powiatu ustalone na podstawie wyceny 4 działek budowlanych w Krynicy - Zdroju, 7 działek budowlanych w Marcinkowicach oraz 6 działek w Nawojowej oraz zabudowanej nieruchomości w Starym Sączu.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2023 - 2030 przyjęto następująco:  w 2023 roku w kwocie 4.100.000 zł, w 2024 roku w kwocie 600.000 zł, w latach 2025 - 2030 na poziomie 400.000 zł rocznie.

  2.Wydatki

Wydatki bieżące budżetu na rok 2024 obliczono kierując się w szczególności wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych - stan na październik 2022 r., przyjmując 2023 rok jako rok bazowy. W latach 2025 - 2030  ustalono wydatki bieżące w oparciu o wskaźnik dynamiki średniorocznej CPI.

Począwszy od 2025 roku wydatki bieżące wzrastają w tempie średniorocznego wzrostu cen, przyjmując poziom z roku 2024 jako bazowy.

 W latach 2024 - 2030 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają w tempie średniorocznego wzrostu cen.

Wydatki na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2014 - 2022 oraz na obsługę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku zostały zaplanowane dla roku 2023 na podstawie aktualnego poziomu WIBOR 1M oraz poziomów marż wynikających z zawartych umów z bankami. Natomiast od 2024 roku przy szacowaniu wydatków na obsługę zadłużenia uwzględniono poziom WIBOR 1M na poziomie 5% opierając się na scenariuszu makroekonomicznym wynikającym z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja - październik 2022”, gdzie stopy procentowe w ujęciu nominalnym w szczególności na lata 2024 - 2026 wynoszą średnio 5%.

 Poziom wydatków majątkowych w latach 2024 - 2030 obliczono według formuły: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus spłata rat kredytów. W planowanych wydatkach majątkowych w latach 2023 - 2025 mieszczą się wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3.Wynik budżetu

 Planowany wynik budżetu Powiatu w 2023 roku, tj. różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 28.706.488 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 15.823.109 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.743.938 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - 2.480.000 zł oraz z darowizny z partnerskiego Powiatu Unna w Niemczech otrzymanej na finansowanie pomocy udzielonej uchodźcom z Ukrainy, pozostającym na terenie Powiatu Nowosądeckiego - 263.938 zł,

3) przychodów wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów - 1.292.833,80 zł (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w szczególności na projekty pn. Mobilność Edukacyjna w Sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w wysokości 205.616,21 zł, „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3” - w wysokości 91.903 zł, „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja” - w wysokości 50.713,82 zł, w ramach Erasmus+ na projekty pn. "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - 452.839,77 zł i „My culture in your school” - 53.022,31 zł oraz w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na projekt pn. „Cyfrowy Powiat” - 106.500 zł).

4) przelewów z rachunków lokat - 6.076.607,20 zł.

5) planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego - 2.770.000 zł.

   W latach następnych prognozy przewiduje się uzyskanie nadwyżki budżetowej.

4.Przychody

   Planowane przychody budżetu w 2023 roku w kwocie 39.236.488 zł stanowią:

- kredyt w kwocie 13.300.000 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 15.823.109 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.743.938 zł, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - 2.480.000 zł oraz z darowizny z partnerskiego Powiatu Unna w Niemczech otrzymanej na finansowanie pomocy udzielonej uchodźcom z Ukrainy, pozostającym na terenie Powiatu Nowosądeckiego - 263.938 zł,

- przychody wynikające z rozliczenia dotacji na realizację projektów – 1.292.833,80 zł (w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na projekty pn. Mobilność Edukacyjna w Sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w wysokości 205.616,21 zł, „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3” - w wysokości 91.903 zł, „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja” - w wysokości 50.713,82 zł, w ramach Erasmus+ na projekty pn. "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - 452.839,77 zł i „My culture in your school” - 53.022,31 zł oraz w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na projekt pn. „Cyfrowy Powiat” - 106.500 zł),

- przelewy z rachunków lokat w wysokości 6.076.607,20 zł.

 W założeniach do prognozy w kolejnych latach nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów długoterminowych.

5.Rozchody

Planowane rozchody budżetu w 2023 roku w kwocie 10.530.000 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2014 - 2022.

W prognozie rozchodów do 2030 roku ujęto spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2014 - 2022, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów kredytowych oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu w kwocie 13.300.000 zł.

6.Zadłużenie Powiatu

Wykazywane kwoty długu na koniec każdego roku prognozy stanowią: dług z roku poprzedniego plus zaciągany dług w roku bieżącym minus spłata długu w roku bieżącym. Planowany poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2023 roku wyniesie 68.939.000 zł i zwiększy się o 2.770.000 zł w porównaniu z planowanym zadłużeniem na koniec 2022 roku. Planowane na koniec 2023 roku zadłużenie stanowi 33,51 % planowanych dochodów budżetu na 2023 rok.

7.Informacja o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Planowane dochody bieżące powiększone o przychody pochodzące z: wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i dotacji na realizację projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Erasmus + i w ramach programu Life oraz przelewy z rachunków lokat są wyższe od planowanych wydatków bieżących, w związku z czym spełniony zostaje wymóg dotyczący możliwości uchwalenia budżetu, określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

8.Informacja o zachowaniu relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych

     W całym okresie prognozy spełniony zostaje wymóg, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, bowiem relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy jest niższa niż dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy.

9. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do prognozy finansowej

   W wykazie ujęto planowane do realizacji projekty wieloletnie finansowane w ramach:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" - realizacja w latach 2017 - 2023 projektu z zakresu podniesienia jakości kształcenia uczniów.

- "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" - realizacja w latach 2020 - 2023 projektu zwiększającego szanse na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.

- „Aktywizacja osób 30+” - realizacja w latach 2021 - 2023 projektu zwiększającego możliwości zatrudniania co najmniej 86 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.

- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja” - realizacja w latach 2022 - 2023 projektu w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.

- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3”- realizacja w latach 2022 - 2023 projektu mającego na celu zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

- „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” - realizacja w latach 2021 - 2023 projektu mającego na celu usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia 2550 Mg wyrobów zawierających azbest z 1008 obiektów na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

2) Erasmus +

- „My culture in your school” - realizacja w latach 2020 – 2023 projektu, którego celem jest wsparcie uczniów ZSZ w Grybowie w wymianie międzynarodowej pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie.

- „Language (O)lympics” - realizacja w latach 2021 – 2023 projektu w zakresie rozwijania umiejętności edukacyjnych i praktycznych wśród uczniów oraz nauczycieli LO w Starym Sączu poprzez połączenie sportu z językiem obcym (język angielski), znajomością historii i umiejętnościami technicznymi,

- „Mobilność Edukacyjna w Sektorze” - realizacja w latach 2022 – 2023 projektu, którego celem jest kształcenie i szkolenia zawodowe,

- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” - realizacja w latach 2022 – 2023 projektu, którego celem jest poprawa jakości edukacji językowej oraz kompetencji społecznych i świadomości uczestnictwa w otwartym społeczeństwie wspólnoty UE,

-„Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” - realizacja w latach 2022 – 2023 projektu w zakresie poprawy jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz podniesienia kompetencji językowych uczniów i nauczycieli.

3) Programu Life:

- „LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – realizacja w latach 2021 - 2030 projektu w zakresie promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej oraz realizacji unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.

4) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

-  „Cyfrowy Powiat” – realizacja w latach 2022 – 2023 projektu w zakresie wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

5) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

- „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu”  – realizacja w latach 2022 – 2023 projektu w zakresie usunięcia barier architektonicznych przy ul. Strzeleckiej, którego celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Nowosądecki dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

6) Zadania realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:.

- Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka.

7) Zadania majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużlowa z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe.

- Rozbudowa i modernizacja DP 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica.

8) Zadania majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach.

9) Pozostałe przedsięwzięcia:

·Zadania bieżące:

- Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi pozbawionymi tej opieki (umieszczonymi w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych).

- Dotacja celowa dla Gminy Gródek n/Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna - Siedlce.

- Zimowe utrzymanie dróg.

- Regulacja stanu prawnego dróg - potwierdzenie nabycia nieruchomości gruntowych zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych.

- Zadania Powiatu Nowosądeckiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.

- Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2022 i 2023 rok.

- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem”.

- Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - usunięcie barier architektonicznych przy ul. Jagiellońskiej 33.

- Strefa Aktywności przy Zespole Szkół w Marcinkowicach.

·Zadania majątkowe:

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo – mostowej.

- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną.

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa - Bącza Kunina w miejscowości Nawojowa.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa w zakresie budowy chodnika w m. Kunów.

- Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych.

wstecz
data publikacji: 2023-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-05 | 11:26