2023

Uchwała Nr 368/XXXVI/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu" oraz nadania jej statutu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w zw. z art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634z późn. zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 177/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu" oraz nadania jej statutu, zmienionej uchwałą Nr 319/XXXI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu" oraz nadania jej statutu, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: PCUW jako jednostka obsługująca zapewnia wspólną obsługę, w szczególności w zakresie obsługi finansowej, rachunkowej i organizacyjnej, niżej wymienionym jednostkom organizacyjnym Powiatu Nowosądeckiego zaliczanym do sektora finansów publicznych, zwanych dalej "Jednostkami obsługiwanymi":

a) Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15, 33-340 Stary Sącz,

b) Bursie Szkolnej w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 19, 33-340 Stary Sącz,

c) Liceum Ogólnokształcącemu im. Artura Grottgera w Grybowie, ul. Kościuszki 18, 33-330 Grybów,

d) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu, ul. Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz Filia w Grybowie, ul. Armii Krajowej 19, 33-330 Grybów, Filia w Krynicy Zdroju, ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica Zdrój, Filia w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15, 33-340 Stary Sącz,

e) Powiatowemu Młodzieżowemu Domowi Kultury w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15, 33-340 Stary Sącz,

f) Domowi Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej –Zdroju, ul. Zdrojowa 1, 33-350 Piwniczna- Zdrój,

g) Zespołowi Szkół im. Św. Kingi w Łącku, 33-390 Łącko 26,

h) Powiatowemu Zespołowi Szkół w Muszynie, ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna,

i) Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica-Zdrój,

j) Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, ul. Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa,

k) Zespołowi Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, 33-393 Marcinkowice 1,

l) Zespołowi Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, ul. A. Krajowej 19, 33-330 Grybów,

m) Zespołowi Szkół im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz,

n) Powiatowemu Centrum Sportu w Marcinkowicach, 33-393 Marcinkowice 587.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2023 r.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-03-02
data ostatniej modyfikacji: 2023-03-02 | 08:53