2023

Uchwała Nr 443/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok.

Na podstawie art.19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Nowosądeckiego przyjętego Uchwałą Nr 265/XXII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013 r. (t.j. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2013 r., poz. 1411 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Powiatu Nowosądeckiego na rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Nowosądeckiego (t. j. Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z 2013 r., poz. 1411 z późn. zm.), Rada uchwala roczny plan pracy, w związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-02
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-02 | 13:38