2023

Uchwała Nr 444/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 225/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania w zakresie opracowania studium techniczno - ekonomiczno – środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica - Jazowsko

Na podstawie art. 7a ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje

§ 1. W uchwale nr 225/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego  z dnia 24 wrzesnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania w zakresie opracowania studium techniczno - ekonomiczno – środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica - Jazowsko zmienionej uchwałą nr 353/XXXV/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w w sprawie zmiany uchwały nr 225/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania w zakresie opracowania studium techniczno - ekonomiczno – środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica - Jazowsko  zmienia sie § 2 , który otrzymuje brzmienie:Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu w kwocie nie większej niż: 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) odpowiednio 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiat tysięcy złotych 00/100) w 2024 roku oraz 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiat tysięcy złotych 00/100) 2025 roku."

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Samorząd Województwa Małopolskiego mając na względzie poprawę dostępności drogowej  oraz bezpieczeństwo ruchu na sieci dróg wojewódzkich w zakresie trudności komunikacyjnych w obszarze Pienin podjął inicjatywę przygotowania zadania inwestycyjnego pn. „Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla połączenia m. Szczawnica i Jazowsko”.

W związku z w/w inicjatywą Marszałek Województwa zwrócił się do samorządów, na terenie których miałaby być realizowana inwestycja o partycypację w kosztach opracowania studium, o którym mowa powyżej. Szacunkowy koszt takiego opracowania wynosi ok. 800.000 zł, z czego 500.000 zł zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, a pozostała kwota ma być pokryta z budżetów Powiatu Nowosądeckiego i Powiatu Nowotarskiego, a także Gminy Łącko (równy udział w wysokości 100.000 zł każdy samorząd).

Zadanie ma zostać zgłoszone do realizacji ze środków unijnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłości.

Kolejnymi etapami prac projektowych  byłoby opracowanie właściwej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-02
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-02 | 13:45