2023

Uchwała Nr 446/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Nawojowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół  Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U z 2022 r., poz.1526, z późniejszymi zmianami), art.8 ust.2 pkt 1 i ust. 16, art.88 ust.1 i ust.7, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2024 r. zakłada się Branżową Szkołę II Stopnia w Nawojowej -  akt założycielski stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Branżowa Szkoła II Stopnia w Nawojowej wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa  w Nawojowej.

§ 3. Branżowej Szkole II Stopnia w Nawojowej nadaje się Statut, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie

Utworzenia Szkoły Branżowej II Stopnia w Nawojowej w ramach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu, po  dokonaniu analizy potrzeb kształcenia w tym typie szkoły oraz bazy dydaktycznej umożliwiającej kształcenie. Zgodnie z zapisem art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 16, art. 88 ust.1 i ust. 7, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900, z późniejszymi zmianami) do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu Nowosądeckiego należy podjęcie Uchwały w sprawie założenia ponadpodstawowej szkoły publicznej, oraz nadanie  szkole aktu założycielskiego  i pierwszego statutu.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-02
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-02 | 13:50