2023

Uchwała Nr 447/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie : zmiany uchwały Nr 435/XLIII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia
30 listopada 2023 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 571), art. 221 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270  z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Powiatu Nowosądeckiego, na wniosek Zarządu Powiatu, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 435/XLIII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) podstawa prawna uchwały otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 571), art. 221 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270  z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.”;

3) w załączniku do uchwały w § 24 uchyla się ust. 3 i 4.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 435/XLIII/23 nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Uzasadnienie

W związku ze zmianą stanowiska Wojewody w sprawie uchwał podejmowanych na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zapisów dot. składu komisji konkursowej, które zawarte zostały w § 24 ust. 3 i 4 uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024 oraz charakteru prawnego i terminu wejścia w życie ww. aktu należało podjąć niniejszą uchwałę.

W związku z obwowiązywaniem zapisów Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przez cały rok budżetowy 2024 r. oraz koniecznością wspierania przez Powiat zadań publicznych zgłaszanych przez organizacje pozarządowe od początku 2024 r. zasadne jest wejście w życie niniejszych zmian z dniem 1 stycznia 2024 r.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-02
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-02 | 13:52