2023

Uchwała Nr 448/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 15 ust. 2, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 3, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę  10.222.514,73 zł, z tego w wyniku:

- zwiększenia dochodów bieżących o 11.314.341,37 zł,

- zmniejszenia dochodów majątkowych o  1.091.826,64 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę 2.556.371,27 zł, z tego w wyniku:

- zmniejszenia wydatków bieżących o 1.090.211,85 zł,

- zmniejszenia wydatków majątkowych o 1.466.159,42 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę 12.778.886 zł.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę 12.778.886 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4.

§ 6. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu dokonuje się zmniejszenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w kwocie 100.000 zł, planowanej na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica - Jazowsko".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 10.222.514,73 zł, zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 2.556.371,27 zł i zmniejszenie deficytu i przychodów budżetu Powiatu o kwotę 12.778.886 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie  264.620.418,74 zł, z tego:

 • dochody bieżące – 223.184.761,24 zł,
 • dochody majątkowe – 41.435.657,50 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie  281.549.509,88 zł, z tego:

 • wydatki bieżące – 207.180.734,33 zł,
 • wydatki majątkowe – 74.368.775,55 zł.

 

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

 1. Zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 1.321.343 zł w dziale Transport i łączność z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu planowanych na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych. Ponadto w związku z przesunięciem na 2024 rok przez Województwo Małopolskie opracowania studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica - Jazowsko, dokonano zmniejszenia wydatków planowanych na ten cel w wysokości 100.000 zł. Jednocześnie zwiększono dochody majątkowe z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie 229.516,36 zł.
 2. Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Działalność usługowa w kwocie 201.000 zł pochodzących z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w związku z refundacją wydatków poniesionych przez Powiat na realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz, zakończonej wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
 3. Zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 1.003.083,85 zł w dziale Administracja publiczna, z tego w szczególności w wyniku zmniejszenia dochodów z opłat komunikacyjnych w wysokości 600.000 zł (na skutek zmiany przepisów w szczególności w zakresie możliwości pozostawienia tablic rejestracyjnych i zniesienia obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego po zakończeniu miejsca w dokumencie) i z tytułu umorzenia należności pieniężnej wynikającej z ugody restrukturyzacyjnej od Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju w kwocie 400.961 zł. Ponadto w tym dziale dokonano zmniejszenia wydatków stanowiących oszczędności na zadaniach statutowych w wysokości 200.000 zł, w tym w szczególności uzyskanych na zadaniach komunikacyjnych.
 4. Zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 16.379,42 zł związanych ze zwrotem środków za rok 2022 pochodzących z Funduszu Pomocy na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium RP z Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym. 
 5. Zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 12.807.536 zł w dziale Różne rozliczenia w związku z otrzymaniem dodatkowych środków w kwocie 12.778.886 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 28.650 zł.
 6. Zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 862.055,36 zł i wydatków bieżących w kwocie 926.298,85 w dziale Oświata i wychowanie, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”. Ponadto w tym dziale dokonano zwiększenia wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej kwocie 28.650 zł, w związku z rozpoczęciem kształcenia w zawodzie „technik analityk” i koniecznością wyposażenia sali analitycznej. Ponadto w tym dziale dokonano zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu dotacji przekazanych w 2022 r. szkołom niepublicznym w kwocie 8.792 zł.
 7. Zwiększenia dochodów bieżących planowanych w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 10.953 zł, w tym w szczególności z tytułu opłaty za wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń w wysokości 5.000 zł.
 8. Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Rodzina w kwocie 167.579 zł, w tym w szczególności w wyniku zwiększenia dochodów z tytułu wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 98.000 zł oraz z tytułu środków planowanych z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w wysokości 73.229 zł. Ponadto w tym dziale dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 21.000 zł stanowiących oszczędności w związku z tym, że nie skierowano dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

 

DEFICYT

W związku ze zmianami dokonanymi w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zmniejszeniu o kwotę 12.778.886 zł uległ deficyt budżetu, który po zmianach wynosi  16.929.091,14 zł.

PRZYCHODY

Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w wysokości 12.778.886 zł pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 27.459.091,14 zł.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-03
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-03 | 13:13