2023

Uchwała Nr 449/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr 363/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, zmienionej uchwałą Nr 377/XXXVI/23 z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą Nr 384/XXXVII/23 z dnia 31 marca 2023 r., uchwałą Nr 389/XXXVIII/23 z dnia 18 maja 2023 r., uchwałą Nr 410/XL/23 z dnia 21 czerwca 2023 r., uchwałą Nr 419/XLI/23  z dnia 04 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr 434/XLII23 z dnia 06 października 2023 r. oraz uchwałą Nr 441/XLIII/23 z dnia 30 listopada 2023 r., w ten sposób że:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

 

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

 

1) W załączniku Nr 1:

Dochody i wydatki

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2023 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2024 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) – stan na listopad 2023 r., a dla lat 2025 - 2030 kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – październik 2023 r.". W 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wspomnianego wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2023 r. finansowane są bowiem zadania w zakresie zapewnienia opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy, które planuje się do finansowania do I kwartału 2024 roku i nie planuje się do finansowania w kolejnych latach. Niższe wydatki bieżące w 2024 roku wynikają również z wysokiego poziomu planowanych na 2023 rok wydatków remontowych na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast na 2024 rok przewiduje się w większości realizację zadań o charakterze inwestycyjnym na drogach powiatowych, zamiast zadań remontowych.

Przychody

Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w wysokości 12.778.886,00 zł pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 27.459.091,14 zł.

Wynik finansowy

W związku ze zmianami dokonanymi w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego zmniejszeniu o kwotę 12.778.886,00 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 16.929.091,14 zł.

2) W załączniku Nr 2:

1. W ramach przedsięwzięć:

- „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” (RPOWM) w związku z zakończeniem realizacji projektu zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 7.066.497,07 zł, w tym zmniejszono wydatki w 2023 r. do kwoty 1.084.342,59 zł.

- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 10.000.000 zł, z tego limit wydatków w 2024 r. - 6.000.000 zł oraz w 2025 r. – 4.000.000 zł.

- „Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527K w miejscowości: Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa” (PROW) zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 7.787.984,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 6.641.849,00 zł.

- „Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 365.470,00 zł, , w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 60.000,00 zł oraz w 2025 r. do kwoty 70.000,00 zł.

- „Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 r. wraz ze zwiększeniem wartości zadania do kwoty 1.700.000,00 zł.

- „Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu  przy ul. Jagiellońskiej 33” zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 345.631,00, w tym zmniejszono wydatki w 2023 r. do kwoty 340.731,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną 292883K w km 1+085 miejscowości: Żegiestów” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 1.760.399,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 1.022.506,00 zł.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466 K Stróże - Polna - Łużna w km od 1+725 do km 2+513 w miejscowości: Polna” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 8.420.610,82 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 4.117.545,82 zł.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-03
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-03 | 13:16