2023

Uchwała Nr 450/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r. oraz plan finansowy dla tych wydatków, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

uzasadnienie

Ustala się, że z upływem 2023 roku nie wygasają wydatki Powiatu Nowosądeckiego w kwocie 1.469.285,53 , planowane na realizację poniższych zadań:

  1. Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych (dot. drogi powiatowej nr 1543 K Czarny Potok - Szczereż) – 394.284,01 zł.
  1. Przebudowa i modernizacja mostów i przepustów - 1.075.001,52 zł, z tego:
  1. Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w miejscowości Zagorzyn – 424.350,36 zł,
  2. Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowości Klęczany – 650.651,16 zł (w tym nadzór inwestorski – 18.950 zł).

Zakres robót na wyżej wymienionych zadaniach polegający na wykonaniu ostatniej warstwy nawierzchni, został uniemożliwiony przez wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych (ujemne temperatury, opady śniegu).                    

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-03
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-03 | 13:18