2023

Uchwała BUDŻETOWA Powiatu Nowosądeckiego NA 2024 ROK NR  451/XLIV/23 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 28 grudnia 2023 r.


Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 15 ust. 3 i 4, art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 111 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok w łącznej kwocie   274.569.286 zł, jak w Załączniku Nr 1 do Uchwały, z tego:

- dochody bieżące –  227.945.536,64 zł,

- dochody majątkowe –  46.623.749,36 zł.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok w łącznej kwocie   284.647.874 zł, jak w Załączniku Nr 2 do Uchwały, z tego:

- wydatki bieżące –  198.845.734,18 zł,

- wydatki majątkowe –  85.802.139,82 zł.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 10.078.588 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 5.151.230,81 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 4.110.721,46 zł,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 816.635,73 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie 22.167.588 złrozchody budżetu Powiatu w łącznej kwocie 12.089.000  zł - jak w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego w 2024 roku do kwoty 12.000.000  zł  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego - odnawialnego, zaciąganego w 2024 r. na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 12.000.000 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Powiatu w kwocie  1.500.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu Powiatu w łącznej kwocie 8.815.000 zł, z tego:

a) rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjne – 1.500.000 zł,

b) rezerwę na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej - 800.000 zł,

c) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 415.000 zł,

d) rezerwę na wypłatę odpraw emerytalnych - 900.000 zł,

e) rezerwę na wydatki inwestycyjne  – 5.200.000 zł.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu Powiatu obejmują:

1) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami - jak w Załączniku Nr 4 do Uchwały.

2) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w Załączniku Nr 5 do Uchwały.

3) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w Załączniku Nr 6 do Uchwały.

4) Dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego związane z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jak w Załączniku Nr 7 do Uchwały.

§ 9. 1. Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Powiatu w roku 2024 - jak w Załączniku Nr 8 do Uchwały.

2. Określa się łączną kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej - w wysokości 820.000 zł, z tego: dotacja podmiotowa - 695.000 zł oraz dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - 125.000 zł.

3. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa Załącznik Nr 9 do Uchwały.

§ 10. W ramach planowanych wydatków budżetu Powiatu udziela się pomocy finansowej w łącznej kwocie  58.000 zł, z tego dla:

1) Gminy Gródek n/Dunajcem w kwocie 8.000 zł na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim w 2024 roku,

2) Województwa Małopolskiego w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica - Jazowsko".

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 55.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska w wysokości 72.450 zł - jak w Załączniku Nr 10.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do:

1) Dokonywania zmian w wydatkach w granicach działu, w zakresie innym niż określony w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

2) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3) Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w granicach rozdziału, w obrębie grupy wydatków planowanych:

a) na realizację zadań statutowych jednostki,

b) na poszczególne projekty finansowane z udziałem dotacji z UE oraz środków z innych źródeł zagranicznych, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia w ramach tych projektów.

4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) zmianach w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. W zakresie wykonywania budżetu na 2024 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do:

1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na cele i w wysokości nie przekraczającej limitów, określonych w § 5 i § 6 uchwały.

2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3) Udzielania w 2024 r. pożyczek krótkoterminowych z budżetu Powiatu do kwoty 500.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-03
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-03 | 13:21