2023

Uchwała Nr 452/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowosądeckiego, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, składającym się z tabeli oraz objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w Prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do łącznej kwoty 14.000.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 363/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-03
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-03 | 13:22